วันนี้ (25 พ.ย.) ที่ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง กรุงเทพฯ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการข้อมูลเพื่อแจ้งเตือนภัยด้านการประมง ว่า ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการทำงานให้สอดคล้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศมาช่วยพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยธรรมชาติ ทั้งนี้ จะบูรณาการข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อที่ประชาชนจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะชาวเกษตรกร ทั้งนี้ กระทรวงไอซีทีและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเชื่อมโยงข้อมูลทางภูมิศาสตร์สารสนเทศ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการร่วมมือเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการภัยพิบัติธรรมชาติให้แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ถือเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งจะลดความเสียหายและผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ที่ได้ร่วมลงนามร่วมกัน ได้แก่ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ, สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน), บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเพื่อการพัฒนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคคลากรด้วย ทั้งนี้ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จะทำหน้าที่ในการแจ้งเตือนโดยให้หลักการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมมือกับกรมประมงสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง และแจ้งเตือนภัยแก่เกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว หากทางศูนย์เตือนภัยฯ สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านภัยพิบัติธรรมชาติได้อย่างครบถ้วนจะทำให้การทำงานระบบเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความสมบูรณ์ สามารถเตือนภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถลดความสูญเสียต่อระบบเศรษฐกิจและเกษตรกรได้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไอซีที-เกษตรเชื่อมโยงข้อมูลแจ้งเตือนภัยธรรมชาติ

Posts related