ในยุคดิจิตอลที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรต่าง ๆ จะต้องมีการปรับตัวให้ตามทัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานราชการที่ต้องให้บริการประชาชนทั่วประเทศ เพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิ ภาพมากขึ้นด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  (องค์ การมหาชน) หรือ EGA ที่เป็นหน่วยงานที่พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานราชการยุคใหม่ คือ กระทรวงไอซีที ไปรษณีย์ไทย กรมการปกครอง กรมการขนส่งทางบก กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดงาน “e-Gov Day 2014 by EGA : e-Government for All ชีวิตยุคใหม่ ราชการทันสมัย ประชาชนทันสมัย ด้วยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์” ขึ้น ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในการรวบรวมบริการใหม่ ๆ ทางด้าน e-service หรือใช้ระบบอิเล็ก ทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อบริการประชาชนในรูปแบบใหม่ โดยจะมีทั้งระบบสาธิตและพร้อมให้ใช้งานจริงมาจัดแสดงให้บริการประชาชนใช้จริงในงาน ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า รูปแบบการจัดงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คืองานสัมมนาวิชาการ ที่เน้นเนื้อหารูปแบบใหม่ คือ การเข้ามาของระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในแง่การลงทุน กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ รวมถึงเทคโนโลยี นอกจากนั้นยังครอบคลุมถึงผลของระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้วิถีชีวิตของประชาชนในอนาคตอันใกล้เปลี่ยนไป รวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะเกิดขึ้นในส่วนของรัฐบาล หน่วยงานต่าง ๆ จนถึงเทคโนโลยีที่ประชาชนได้เข้าถึง ส่วนที่ 2 คือนิทรรศการ ซึ่งแนวคิดหลักของงานคือ Government Interactive จะมีแอพพลิเคชั่นจากภาครัฐจำนวนมาก ทั้งในส่วนที่เป็น ระบบทดลอง (beta) ที่ยังไม่เปิดเผยที่ใดมาก่อน และแอพพลิเคชั่นใหม่ ๆ ที่เริ่มให้บริการแล้ว ทั้งในรูปแบบผ่านเว็บไซต์, ผ่านแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ สำหรับโครงการเด่น ๆ ที่จะนำเสนอในงาน เช่น โครงการพับบลิค เซฟตี้ (Public Safety) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ การป้องกันอาชญากรรม การติดตามทรัพย์สิน และอื่น ๆ ซึ่งขณะนี้ได้พัฒนาโซลูชั่นติดตามรถยนต์ที่แจ้งสูญหายที่มีความทันสมัย มีความรวดเร็วในการติดตามรถหาย ส่วนกรมการปกครอง กระทรวงมหาด ไทย มีโครงการสมาร์ทไอดี (Smart ID) ซึ่งมีแอพพลิเคชั่นใหม่ ๆ เช่น แอพพลิเคชั่นทางด้านการตรวจสอบความถูกต้องของบัตรประจำตัวประชาชน, การนำบัตรประจำตัวประชาชนอัจฉริยะหรือสมาร์ทการ์ดไปใช้ในบริการภาครัฐอื่น ๆ การแสดงพิน โค้ด (Pin Code) ที่มีความปลอดภัยสูง เพื่อยืนยันตัวตน รวมถึงการนำเสนอภาพในการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างกรมการปกครองและหน่วยงานอื่น ๆ ในอนาคต พร้อมเปิดให้ประชาชนทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ ภายใต้กิจกรรม “บัตรประจำตัวประชาชนเลือกหน้าได้” นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม มีบริการ Smart Transportation เป็นบริการเปลี่ยนใบขับขี่ธรรมดาให้เป็นสมาร์ทการ์ด และนำเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี ติดตามรถมาใส่ไว้ในป้ายภาษีที่ติดหน้ารถ สามารถช่วยตรวจสอบเส้นทางเดินรถ ชี้พิกัด รถหาย และยังสามารถใช้บริการต่อทะเบียนรถได้ภายในงานผ่านแอพพลิเคชั่น พร้อมลองทำชุดข้อสอบใบขับขี่ผ่านตู้คีออส (Kiosk) ก่อนไปสอบจริงกันได้ ด้านไปรษณีย์ไทย โชว์บริการธนาณัติออนไลน์ และ Post e-Mart ซึ่งเป็นโมบายแอพพลิเคชั่นในการสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินที่ง่ายเพียงคลิก และจะเปิดรับพรีออร์เดอร์สินค้า โอทอปและผลไม้สดทั่วประเทศไทยในงานด้วย ส่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แนะนำแอพพลิเคชั่น DBD e-Service โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล และโปรแกรมใบรับรองจดทะเบียนการค้าอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ที่สามารถขอรับได้ที่ธนาคารสาขาใกล้บ้าน อีกทั้งยังสามารถโหลดดิจิตอลอีบุ๊ก “บันทึกความภาคภูมิใจที่คนทั่วโลกยกย่องในพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย” โดยสำนักราชเลขาธิการ และมารู้จักบริการ GCC 1111 (ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน) ให้บริการทุกเรื่องข้อมูลภาครัฐและเปิดรับข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับราชการ ในส่วนบริการของ EGA นำระบบ GIN2.5 ซึ่งเป็นการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมของประเทศ เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐที่มีอยู่และขยายเครือข่ายให้ครอบ คลุมทุกส่วนราชการ และระบบ G-SaaS หรือ Government Software as a Service ที่ทำให้หน่วยงานภาครัฐเช่าใช้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายในองค์กรได้อย่างรวดเร็ว และประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นการต่อยอดบริการคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับ Government Application Center : GAC คือ แอพพลิเคชั่น (Native App) ที่เป็นศูนย์รวมแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ของภาครัฐมีมากกว่า 100 แอพพลิเคชั่นทั้งจากแอพ สโตร์ และเพลย์ สโตร์ งาน “e-Gov Day 2014 by EGA : e-Government for All ชีวิตยุคใหม่ ราชการทันสมัย ประชาชนทันสมัย ด้วยรัฐบาลอิเล็ก ทรอนิกส์” จะจัดขึ้นในวันที่ 15-17 ก.ค. นี้ ณ ลาน MF Paris ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสอโศก อยากห็นภาพการนำระบบไอทีภาครัฐไปใช้บริการกับประชาชนจริง ๆ ในมุมมองใหม่ ๆ ต้องไม่พลาดงานนี้.  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไอทีภาครัฐเพื่อบริการประชาชน – ฉลาดสุดๆ

Posts related