วันนี้(24 มิถุนายน 2557) บริษัทไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ 9มหาวิทยาลัย และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย(ทีเอ็มเอ)ประกาศความร่วมมือในการนำเทคโนโลยีบิสสิเนสอนาไลติกส์เข้าเสริมศักยภาพภาคการศึกษาและภาคธุรกิจเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนางพรรณสิรี อมาตยกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่าปัจจุบันเทคโนโลยีบิ๊กดาต้าและอนาไลติกส์ ทวีความสำคัญมากขึ้นทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจมากมายทั้งยังส่งผลให้เกิดความต้องการบุคลากรด้านไอทีและธุรกิจที่มีศักยภาพสูงขึ้น ที่ผ่านมาไอบีเอ็มได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาและองค์กรธุรกิจไทยในการเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันที่แข็งแกร่งล่าสุดบริษัทได้ร่วมมือกับ9 มหาวิทยาลัย คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการนำความรู้ความสามารถด้านอนาไลติกส์เข้าเสริมศักยภาพบุคลากรไทยพร้อมจับมือกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือทีเอ็มเอในการเชื่อมต่อระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ ความร่วมมือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจของไอบีเอ็มในการช่วยสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่อาเซียนกำลังจะเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว ภายใต้ความร่วมมือนี้ผู้เชี่ยวชาญของไอบีเอ็มจะถ่ายทอดทักษะความรู้ด้านอนาไลติกส์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนพร้อมนำองค์ความรู้จากไอบีเอ็มเข้าร่วมพัฒนาวิชาในสาขาที่เกี่ยวข้อง 36 รายวิชา โดยเริ่มจากคณะในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนักศึกษาและอาจารย์จะได้รับประโยชน์จากศูนย์บ่มเพาะความเป็นเลิศหลักสูตรการเรียนการสอน การอบรม การสอบรับประกาศนียบัตรและการฝึกงานในสิ่งแวดล้อมจริงทางธุรกิจทั้งยังสามารถใช้ซอฟต์แวร์และคลาวด์ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย คาดว่าปีนี้จะมีนักศึกษากว่า 5,000คนที่ได้เรียนรู้ทักษะที่จะมีประโยชน์สำหรับอนาคตเหล่านี้อย่างไรก็ดีไอบีเอ็มและทีเอ็มเอจะร่วมกันเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงบัณฑิตจบใหม่ที่มีความรู้ความสามารถเข้ากับองค์กรธุรกิจเพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมบิ๊กดาต้าและอนาไลติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดำเนินงานโดยเฉพาะในยุคดิจิทัลที่ผู้บริโภคมีความรอบรู้สำหรับการเติบโตของตลาดอนาไลติกส์ ไอดีซีคาดการณ์ว่าเทคโนโลยีบิ๊กดาต้าและธุรกิจบริการจะเติบโตด้วยอัตราเฉลี่ย27 เปอร์เซ็นต์ต่อปี จนมีมูลค่า 32.4 พันล้านดอลลาร์ในปี 2560 หรือสูงกว่า 6 เท่าเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตของตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) โดยรวม ขณะที่ตลาดการให้บริการเทคโนโลยีอนาไลติกส์จะเติบโตในอัตรา10.8 เปอร์เซ็นต์ต่อปีไปจนถึงปี 2560 ในส่วนของตลาดแรงงานการ์ทเนอร์ระบุว่าจะมีการสร้างตำแหน่งงานทางด้านไอทีเพิ่มเติมเพื่อรองรับบิ๊กดาต้าจำนวน4.4 ล้านอัตราทั่วโลกภายในปี 2558 แต่จะมีบุคลากรที่พร้อมสำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวเพียงหนึ่งในสามเท่านั้นเพราะปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะความชำนาญที่เหมาะสมผศ.ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์รองคณบดีด้านสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ปัจจุบัน บิ๊กดาต้าโมบายล์คอมพิวติ้ง และคลาวด์คอมพิวติ้งกำลังส่งผลให้บิสสิเนสอนาไลติกส์กลายเป็นกลไกสำคัญของธุรกิจขณะที่การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกำลังเป็นโจทย์สำคัญให้บัณฑิตจบใหม่ต้องปรับตัวโดยเฉพาะด้านทักษะและความสามารถการร่วมมือกับทีเอ็มเอและไอบีเอ็มในครั้งนี้จะนำให้เกิดเนื้อหาการเรียนการสอนด้านอนาไลติกส์รวมถึงกรณีศึกษาต่างๆ ที่ตอบโจทย์ทิศทางภาคธุรกิจยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตจบใหม่

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไอบีเอ็มหนุน9มหาวิทยาลัยสร้างกำลังคนด้านอนาไลติกส์

Posts related