ต้อนรับวันมาลาเรียโลก หรือ  World Malaria Day  ที่องค์การอนามัยโลก กำหนดให้ตรงกับวันที่  25  เมษายน ของทุกปี เพื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมาลาเรีย ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ของโรคติดเชื้อที่สำคัญ ซึ่งทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อมาลาเรียมากกว่า 200 ล้านคนต่อปี และเสียชีวิตมากกว่า 600,000 รายต่อปี ส่วนประเทศไทย ในปี 2556 ที่ผ่านมาก็มีผู้ป่วยมากกว่า 25,000 ราย ซึ่งแม้จำนวนผู้ติดเชื้อจะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาสำคัญอยู่ที่การพบเชื้อมาลาเรียดื้อยาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในแถบชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งด้านกัมพูชาและเมียนมาร์ ปัญหานี้สร้างความตื่นตัวให้แก่นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านมาลาเรียทั่วโลก  ในการพยายามที่จะพัฒนายาใหม่ ๆ ที่สามารถรักษาเชื้อมาลาเรียดื้อยาอย่างได้ผล ประเทศไทยซึ่งทีมวิจัยจากสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมากว่า 10 ปี ล่าสุดได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาสารต้านมาลาเรียชนิดใหม่ของโลก ที่มีชื่อเรียกว่า “สาร P218” ศ.ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ นักวิจัยอาวุโส สวทช. และผู้เชี่ยวชาญด้านมาลาเรียในประเทศไทย บอกว่า การพัฒนาสารต้านมาลาเรียที่เรียกว่า  P218 เรียกได้ว่า เป็นการพัฒนาสารต้านมาลาเรียตัวแรกที่นักวิจัยไทยออกแบบและสังเคราะห์ขึ้นเอง โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจาก Medicines for Malaria Venture (MMV) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรและเชี่ยวชาญเรื่องการพัฒนายารักษามาลาเรียระดับโลก ทั้งนี้การพัฒนาสารดังกล่าวเริ่มต้นจากการค้นพบโครงสร้างเป้าหมายของยา ซึ่งเป็นเอนไซม์ในเชื้อมาลาเรีย  เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา จากนั้นทีมวิจัยได้ออกแบบโมเลกุลสารสังเคราะห์ที่สามารถหยุดการทำงานของเอนไซม์ดังกล่าวทำให้เชื้อมาลาเรียไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ปัจจุบัน ผ่านการทดสอบความเป็นพิษในสัตว์ทดลองเบื้องต้นพบว่าปลอดภัย และใช้ได้ผลกับเชื้อมาลาเรียโดยเฉพาะสายพันธุ์ฟัลซิปารัมที่พบมากในประเทศไทยและทั่วโลก  รวมถึงใช้ได้ผลกับสายพันธุ์ที่ดื้อยา ทีมวิจัย บอกว่า สารต้านมาลาเรีย  P218  นี้ก่อนจะนำมารักษาโรคได้จริง  เมื่อผ่านการทดสอบในสัตว์ทดลองแล้ว จะต้องนำไปทดสอบในอาสาสมัครระยะที่ 1-3  เพื่อพิสูจน์ความปลอดภัยและประสิทธิผลในการรักษาจริงในอนาคต และเพื่อเป็นไปตามเกณฑ์การขึ้นทะเบียนยา  จำเป็นที่จะต้องผ่านการทดสอบระดับพรีคลินิกที่ได้มาตรฐาน GLP ซึ่งสวทช. และ MMV จะมีการลงนามความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการในการผลักดันสารดังกล่าว คาดว่าจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี ในการผลิตออกมาเป็นยาต้านมาลาเรียที่ใช้ได้จริง ศ.ดร.ยงยุทธ  บอกว่า  เป้าหมายการพัฒนาคือการผลิตยาในรูปแบบยากิน ราคาถูก เพื่อเข้าถึงผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เป็นคนยากจน ด้าน ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล ผู้อำนวยการสวทช. บอกว่า  ผลงานดังกล่าว จะนำไปเสนอในงานประชุมเวิลด์ มาลาเรีย  คอนเฟอเรนซ์ 2014 (World Malaria Conference 2014 ) ที่สวทช.จัดขึ้นใน วันที่ 1 พฤษภาคมนี้ เวลา 09.00-12.00 น. ที่โรงแรม เดอะ เซนจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย  องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนายารักษาโรคมาลาเรียใหม่ ๆ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในงานวิจัยทั้งในไทยและต่างประเทศ  อยากรู้ศักยภาพของทีมวิจัยไทย  ต้องไปดู  … นาตยา คชินทร nattayap.k@gmail.com

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ‘P218’ สารต้านมาลาเรียชนิดใหม่ยาตัวแรกที่ผลิตโดยฝีมือคนไทย – ฉลาดคิด

Posts related