นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.การคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงหัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ และผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 57 ว่า รัฐต้องการให้การหน่วยงานต่าง ๆ เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีนี้ และคาดว่าจะมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจประมาณ 600,000 ล้านบาท และถ้ารวมงบประมาณเหลื่อมปีอีก 150,000 ล้านบาท จะทำให้มีเงินงบประมาณไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจรวมกันกว่า 750,000 ล้านบาท โดยเงินเข้าระบบทุก 120,000 ล้านบาทำให้จีดีพีโต 1% “จากแผนการดำเนินงานของรัฐบาล ทำให้มั่นใจได้ว่าเราจะเดินหน้าเข้าสู่งบประมาณสมดุลได้ภายในปี 60 และภายในสิ้นปีงบประมาณ 57 เชื่อว่ามูลค่าจีดีพีของไทยจะขยายตัวแตะระดับ 13 ล้านล้านบาท จากปัจจุบันอยู่ที่ 12 ล้านล้านบาท โดยรัฐบาลตั้งเป้าเบิกจ่ายเงินงบประมาณเฉลี่ยไตรมาสละ 500,000-600,000ล้านบาท” ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 57 รัฐบาลกำหนดตัวเลขงบประมาณรายจ่ายอยู่ที่ 2.525 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นงบรายจ่ายประจำ 2.01 ล้านล้านบาท รายจ่ายเพื่อชดเชยเงินคงคลัง 13,400 ล้านบาท งบลงทุนจำนวน 441,000 ล้านบาท งบจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 52,800 ล้านบาท ขณะที่การจัดเก็บรายได้ปีงบประมาณ 57 อยู่ที่ 2.275 ล้านล้าน ซึ่งรัฐบาลจัดทำงบประมาณขาดดุลที่ 250,000 ล้านบาท หรือ 2% ของจีดีพี โดยตั้งเป้าเบิกจ่ายในภาพรวมทั้งหมด 95% สูงกว่าเป้าและการเบิกจ่ายจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาที่เบิกจ่ายประมาณ 90.48%และงบลงทุนอยู่ที่ 82% นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ได้มีหนังสือเวียนให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดซื้อจัดจ้างหาตัวผู้รับจ้างให้พร้อม เพื่อให้ลงนามในสัญญาได้เมื่อรับจัดสรรเงินงบประมาณ ซึ่งนายกิตติรัตน์ได้ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังนำร่องในเรื่องนี้ พร้อมเร่งรัดใช้งบประมาณอบรมสัมมนาในประเทศให้ได้ไม่น้อยกว่า 50% ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในไตรมาส 1/57 ที่มีวงเงินกว่า 5,000 ล้านบาท

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “โต้ง”เร่งเบิกจ่ายกระตุ้นจีดีพี

Posts related