วันนี้(1พ.ย.)ที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) เปิดโครงการ กิจกรรมการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้โครงการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไอซีทีสู่สากล โดยนายสมชาย ใบม่วง ผู้ตรวจการกระทรวงไอซีที เปิดเผยว่า สำหรับโครงการนี้ต้องการประชาสัมพันธ์ความรู้ให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(เอสเอ็มอี) ด้านไอซีที และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เนื่องจากในปัจจุบันผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ด้านไอซีที ทั่วประเทศมีจำนวนกว่า 20,000-30,000 ราย โดยแบ่งเป็นอุตสาหกรรมประเภทคอมพิวเตอร์ และ ฮาร์ดแวร์ ประเภทซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ และประเภทการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งพบว่าการใช้ผลิตภัณฑ์การบริการที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นจะส่งผลให้มีมูลค่าตลาดคิดเป็น 10 % ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (จีดีพี) ด้าน ดร.สุรัตน์ ตันเทอดทิตย์ กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ด้านไอซีที ของประเทศไทยกำลังประสบปัญหาเรื่อง ศักยภาพที่ไม่เข้มแข็ง ขาดแหล่งเงินทุน เนื่องจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย มีหลายระดับ ขาดการส่งเสริมด้านภาษี ค่าธรรมเนียมหรือดอกเบี้ย และการขาดแนวคิดและวิธีการแปลงสินทรัพย์ทางปัญญาให้เป็นทุน จึงมองว่ามาตรการที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ต้องมีการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการขอสินเชื่อกับสถานบันการเงิน การตั้งศูนย์ให้ความรู้แหล่งเงินทุน ส่งเสริมนโยบายภาครัฐด้านการลดหย่อนภาษีโดยการประสานงานกับสถาบันการเงิน เป็นต้น โดยคาดว่าหากสามารถทำตามมาตรการดังกล่าวได้ภายใน 5 ปี จะสามารถทำให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ด้านไอซีทีไทยเข้าถึงแหล่งเงินอย่างแน่นอน ดร.ธวัชชัย ยงกิตติกุล เลขาธิการ สมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า สำหรับสถาบันการเงินมีหน้าที่ในการปล่อยให้สินเชื่อ โดยการพิจารณาขอสินเชื่อ จะดูจากผลิตภัณฑ์สินค้า และแผนการตลาด ซึ่งภาพรวมสัดส่วนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของไทยมีจำนวน 98% ส่วนที่เหลือเป็นภาคธุรกิจขนาดใหญ่ โดยสัดส่วนที่ขอสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่มีจำนวน 40% ธุรกิจเอสเอ็มอีจำนวน 30% และสินเชื่อผู้บริโภค อาทิ บัตรเครดิต 30% ดังนั้นเมื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมีจำนวนมาก จึงต้องมีการพิจารณา ซึ่งผลการขอสินเชื่อจะมีทั้งที่อนุมัติและไม่อนุมัติ.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “ไอซีที”หนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าถึงเงินทุน

Posts related