รายงานข่าวจาก บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จากัด(มหาชน) เปิดเผยว่า ผลประกอบการครึ่งปี ของปี 57 บริษัทมีรายได้รวม 1,538 ล้านบาท เติบโตขึ้นเล็กน้อยจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนและมีกำไรสุทธิเท่ากับ 219 ล้านบาทหรือคิดเป็น 0.37บาท/หุ้น โดยมีสัดส่วนรายได้ หลักจากธุรกิจการให้บริการด้านไอซีทีประมาณร้อยละ 71 ธุรกิจสื่อโฆษณาผ่านสมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองประมาณร้อยละ 18 และจากธุรกิจการให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์และการให้บริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ประมาณร้อยละ 11 ของรายได้รวมในขณะที่กำไรจากการดำเนินงานในครึ่งปีแรกของงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับ 248 ล้านบาท หรือ 0.42บาท/หุ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของธุรกิจไอซีทีที่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้ครึ่งปีแรกสำหรับปี 57 เท่ากับ 1,095 ล้านบาท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติจ่ายปันผลระหว่างกาลประจำปี 57 จำนวน 0.41 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 98 ของผลการดาเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการในช่วงครึ่งปีแรกของปี 57ทั้งนี้สืบเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสแรกและไตรมาสที่สองของปี 57 ที่ยังคงอ่อนตัวส่งผลให้รายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณาผ่านสมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองและธุรกิจการให้บริการข้อมูล ด้วยเสียงทางโทรศัพท์และการให้บริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้รับผลกระทบจากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อภาคธุรกิจทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก อย่างไรก็ตามบริษัทเชื่อว่าในช่วงครึ่งปีหลังของปี 57 เศรษฐกิจไทยจะเริ่มฟื้นตัวจากความชัดเจนของการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐที่จะส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศส่วนแนวโน้มสาหรับครึ่งปีหลังของปี 57 ถึงปี 58 บริษัทจะผลักดันการขายสินค้าแบบเจาะเฉพาะกลุ่มตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะด้านธุรกิจการให้บริการด้านไอซีทีและธุรกิจสื่อโฆษณาผ่านสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง ขณะที่ด้านธุรกิจการให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์และการให้บริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่จะเน้นการคัดสรรสินค้า/บริการมากขึ้น เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการนำเสนอต่อผู้บริโภคและกระตุ้นให้เกิดการใช้งานให้มากขึ้น.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “ ซีเอส ล็อกซอินโฟ” โชว์ผลประกอบการครึ่งปีแรกกำไร 219 ล้านบาท

Posts related