เปรียบเสมือนโนเบลเมืองไทย ที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ด้วยการเชิดชูเกียรตินักวิทยาศาสตร์ไทย ในการประกาศรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ที่มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นเป็นปีที่ 32 ปีนี้คณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มีมติเป็นเอกฉันท์ให้  “ศ.ดร.ธวัชชัย ตันฑุลานิ” และ “ศ.ดร.ธีรยุทธ   วิไลวัลย์”  2 นักวิจัยด้านเคมี จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2557 โดย ศ.ดร.ธวัชชัย ถือเป็นผู้บุกเบิกงานวิจัยด้าน “เคมีซุปราโมเลกุลหรือเคมีของโฮสต์-เกสต์” ในประเทศไทย  ซึ่งปัจจุบันเคมีซุปราโมเลกุลได้รับความสนใจจากวงการวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก เพราะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวางทั้งด้านการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเซ็นเซอร์ตรวจวินิจฉัยโรคและด้านสิ่งแวดล้อม ศ.ดร.ธวัชชัย บอกถึงงานวิจัยที่ทำว่า เป็นการศึกษาอันตรกิริยาของโมเลกุลที่ทำหน้าที่เป็นโฮสต์ตัวเจ้าบ้านหรือตัวรองรับเกสต์ ซึ่งเป็นแขกที่มาเยือนที่อาจจะเป็นไอออนหรือโมเลกุลอินทรีย์งานวิจัยเริ่มแรกเป็นการวิจัยสังเคราะห์โมเลกุลตัวรับที่มีประสิทธิภาพในการเกิดอันตรกิริยากับไอออนหรือโมเลกุลอย่างมีความจำเพาะเจาะจง ซึ่งทำให้เกิดองค์ความรู้พื้นฐานที่นำไปสู่การประยุกต์ใช้งานด้านเซ็นเซอร์สำหรับไอออนและโมเลกุล เพื่อใช้ในการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนมากับน้ำที่ใช้ในการเกษตร และการตรวจวัดปริมาณของโลหะโซเดียมในเลือดเพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคทางการแพทย์  ด้าน ศ.ดร.ธีรยุทธ   เป็นผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นด้าน “เคมีอินทรีย์” ซึ่งได้ทำงานวิจัยพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการสังเคราะห์สารอินทรีย์ เพื่อนำไปเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ เช่น สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่นำไปสู่การพัฒนายารักษาโรค และสารเลียนแบบสารพันธุกรรมที่เรียกว่าเพปไทด์นิวคลีอิกแอซิด หรือพีเอ็นเอ   ศ.ดร.ธีรยุทธ บอกถึงงานวิจัยที่ทำว่า เป็นการใช้ความรู้ด้านเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ เพื่อสร้างสารชนิดใหม่ ๆ ที่สามารถควบคุมคุณสมบัติต่าง ๆ ได้  อย่างเช่น การสร้างสารเลียนแบบสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอที่เรียกว่า พีเอ็นเอ ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยโรค หรือการออกแบบและพัฒนาวิธีการสังเคราะห์สารยับยั้ง “เอนไซม์ไดไฮโดรโฟเลตรีดักเทศ” ของเชื้อมาลาเรียชนิดพลาสโมเดียม ฟอลซิพารัม ซึ่งนำไปสู่การพัฒนายาต้านเชื้อมาลาเรียสายพันธุ์ดื้อยา ที่ร่วมกับไบโอเทคหรือศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นทั้งสองท่านต่างมีผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์และได้รับรางวัลต่าง ๆ มาแล้วมากมาย  รวมถึงเคยได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์ฯ มาแล้วทั้งคู่สอดคล้องกับแนวการปฏิรูปวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ ศ.ดร.ยงยุทธ  ยุทธวงศ์ ประธานมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์ฯ บอกว่า หัวใจหลักของการปฏิรูปฯ นอกจากจะต้องเพิ่มงบวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องกับโครงสร้างการพัฒนาประเทศแล้ว สิ่งที่สำคัญก็คือการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ๆ ขึ้นมารองรับนั่นเอง. นาตยา คชินทร nattayap.k@gmail.com

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : 2นักวิทย์ดีเด่น ‘เคมีซุปราโมเลกุล-เคมีอินทรีย์’ – ฉลาดคิด

Posts related