นายสุรชัย ศรีสารคาม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยภายหลังร่วม ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ ระหว่างกระทรวงเทคไอซีทีกับกองทัพอากาศ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่า การร่วมมือดังกล่าวจะเป็นการต่อยอดการดำเนินการของกระทรวงไอซีทีภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือด้านสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างกองทัพอากาศ กับกระทรวงไอซีที บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 18 เม.ย.56 ที่ผ่านมาสำหรับความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านดาราศาสตร์และการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ ระหว่างกระทรวงไอซีที กองทัพอากาศ และกระทรวงวิทย์ เพื่อการพัฒนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรของทั้ง 3 หน่วยงาน โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานจะร่วมกันพัฒนาระบบติดตามดาวเทียมและวัตถุอวกาศ ซึ่งกองทัพอากาศจะให้การสนับสนุนสถานที่ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์สำหรับติดตามดาวเทียมและวัตถุอวกาศในพื้นที่ของกองทัพอากาศ ด้านกระทรวงวิทย์จะสนับสนุนระบบกล้องโทรทรรศน์สำหรับติดตามดาวเทียมและวัตถุอวกาศและกระทรวงไอซีทีจะสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมรับระบบกล้องโทรทรรศน์สำหรับติดตามดาวเทียมและวัตถุอวกาศ นอกจากนี้ ทั้ง 3 หน่วยงานจะร่วมมือกันในการสนับสนุนด้านการศึกษา วิจัย พัฒนา และเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศให้แก่บุคลากรด้านกิจการอวกาศและประชาชนเพื่อเพิ่มโอกาสความสามารถในการนำเทคโนโลยีอวกาศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : 3หน่วยงานจับมือพัฒนาความรู้ดาราศาสตร์-อวกาศ

Posts related