นางสาวผ่องพรรณ   เจียรวิริยะพันธ์  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยในช่วง 5 เดือนแรกของปี 57(ม.ค. – พ.ค.)  จำนวน 151 รายเพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 6%  มีเงินลงทุนทั้งสิ้น6,305 ล้านบาท เพิ่ม 29%  โดยมีการจ้างงานคนไทย 1,730 คน   ทั้งนี้หากพิจารณาเฉพาะเดือนพ.ค. 57 ที่ได้รับอนุญาต 32 ราย พบว่าธุรกิจบริการมากสุด 16 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 334 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นบริการให้แก่บริษัทในเครือหรือในกลุ่มเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินรับค้ำประกันหนี้ ให้เช่าพื้นที่อาคาร และให้คำปรึกษาแนะนำด้านต่างๆ เป็นต้น โดยประเทศที่ได้รับอนุญาตได้แก่ สิงคโปร์เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ญี่ปุ่น เยอรมนี และอินโดนีเซีย นอกจากนี้ยังมีธุรกิจสำนักงานผู้แทนหรือสำนักงานภูมิภาค  11 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 34 ล้านบาท   ส่วนใหญ่เป็น ญี่ปุ่น เวียดนาม สิงคโปร์อินเดีย  เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา, ธุรกิจค้าปลีก จำนวน 3 ราย เงินลงทุนจำนวน 35 ล้านบาท จากประเทศออสเตรียและญี่ปุ่น ขณะเดียวกันยังมีคู่สัญญากับภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ จำนวน 2 ราย เงินลงทุน219 ล้านบาท ได้แก่ บริการเป็นที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยวเส้นทางจังหวัดสุราษฏร์ธานี-พังงา-ภูเก็ตให้แก่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รวมถึงการให้บริการออกแบบ จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ ก่อสร้างติดตั้งเครื่องจักรสำหรับโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวให้แก่บจ. พีทีที แอลเอ็นจี  ประเทศที่ได้รับอนุญาตได้แก่ ฝรั่งเศสและญี่ปุ่น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : 5 เดือนต่างด้าวลงทุนในไทยพุ่ง 29%

Posts related