ดร.ศักดิ์ เสกขุนทดผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA เปิดเผยว่า ตามนโยบายให้บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ(Government Information Network: GIN) และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(e-Saraban ) EGA จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมภายใต้โครงการ Software as a Service จะทำให้กระทรวงยุติธรรมอยู่บนเครือข่ายเดียวกันและการส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งในหน่วยงานเดียวกันและหน่วยงานภายในกระทรวงยุติธรรมจะใช้โครงสร้างพื้นฐานเดียวกันกับหน่วยงานรัฐอื่นทั้งหมดจะเป็นระบบที่ใช้เฉพาะไม่ปะปนกับเครือข่ายภายนอกทำให้เกิดความไว้วางใจในระบบได้มากขึ้น จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในกระทรวงให้เป็นหนึ่งเดียวกันและเตรียมพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงอื่นๆด้วยอย่างไรก็ตามการสนับสนุนเครือข่าย GIN ของ EGA ให้กับกระทรวงยุติธรรมในครั้งนี้ ถือเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงที่จะใช้โครงข่ายนี้จากทั้งกระทรวงถือเป็นกระทรวงที่สองหลังจากที่ EGA ได้ทำกับกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อปีที่ผ่านมารายละเอียดเบื้องต้นนั้นทางกระทรวงยุติธรรมได้ขอใช้เครือข่ายขนาด 50เมกะบิต ซึ่งทาง EGA ได้จัดการให้ทันทีและถ้ามีการใช้งานที่มากกว่านี้ จากแต่ละกรม กอง หรือสำนักงานก็สามารถเพิ่มขนาดได้อย่างทันทีโดยไม่คิดมูลค่า ส่วนในเงื่อนไขระยะเวลาของการใช้นั้นทางกระทรวงยุติธรรมสามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีกำหนดระยะเวลาซึ่งจะทำให้ระบบกรมกอง และสำนักงานของกระทรวงยุติธรรมทั้งหมดสามารถเชื่อมต่อภายใต้ระบบเครือข่ายเดียวกันและสามารถสร้างระบบปิดของหน่วยงานรัฐโดยเฉพาะ ทำให้การบริหารงานต่างๆทำได้ง่ายขึ้น อีกทั้ง ยังเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆนอกกระทรวงยุติธรรมได้ทำให้จะเกิดการบูรณาการข้อมูลกันต่อไปในอนาคต นอกจากนั้น ในบันทึกข้อตกลงยังรวมถึงการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นระบบ Software as a Service ซึ่งเป็นการทำให้ระบบสารบรรณของกระทรวงยุตธรรมเข้าสู่มาตรฐานเดียวกันทั้งหมดสามารถส่งเอกสารรับเรื่องเกษียณเอกสารต่างๆ ด้วยความรวดเร็วในแบบออนไลน์ที่มีความปลอดภัย สูงซึ่งหลังจากที่มีการลงนามในครั้งนี้ ทาง EGA กับบริษัทเอกชนที่เป็นเจ้าของซอฟต์แวร์จะเข้ามาอบรมการใช้งานและบันทึกผู้ใช้จริงเพื่อนับเป็นค่าใช้จ่าย เพราะระบบนี้จะเป็นระบบใช้จ่ายตามจริงใช้น้อยเสียน้อยใช้มากเสียมาก โดยใน 2 ปีแรก EGA จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้แทนกระทรวงยุติธรรมหลังจากนั้นในงบประมาณปีต่อไปจะมีการหารือกับสำนักงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง“กระทรวงยุติธรรมมีแผนการที่จะใช้ระบบไอทีเพื่อช่วยให้ประชาชนที่มาติดต่อเกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในอนาคต มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ รองรับ EGA จะเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา และมีระบบ GovernmentApplication Center รองรับ ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้งานแอพพลิเคชั่นของกระทรวงยุติธรรมได้ง่ายขึ้น”ทั้งนี้แนวโน้มในอนาคตอันใกล้สำหรับงานยุติธรรมไทยนั้น หลังจากที่ EGA ได้ทำการสำรวจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วพบว่ามีแอพพลิเคชั่นที่มีความพร้อมในการให้บริการออนไลน์กับประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆแต่จากประสบการณ์ของ EGA นั้น อาจจะต้องทำการทดลองให้บริการผ่านระบบ Web Base จนเป็นทีแน่ใจก่อนว่า จะได้รับการตอบรับจากประชาชนและมีความจำเป็นจริงๆ ก่อนที่จะออกแบบบริการเหล่านั้นผ่านระบบโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆต่อไป

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “EGA” พัฒนาระบบสื่อสารออนไลน์ให้กระทรวงยุติธรรม

Posts related