บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์จำกัด (UIH)  โดยนายวิชัยเบญจรงคกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร และพันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ กรรมการผู้จัดการพร้อมคณะผู้บริหาร ได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษา งานวิจัยของนักศึกษา การประดิษฐ์ การพัฒนาและการค้นคว้าสำหรับนักศึกษา  และเป็นค่าใช้จ่ายจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษาการวิจัย วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้กับสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  และ รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม  เป็นผู้รับมอบเงินซึ่งจะนำไปพัฒนาในงานวิจัย “หุ่นยนต์กู้ชีวิตในซากอาคารถล่ม”ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถเข้าไปทำงานในพื้นที่เสี่ยงแทนมนุษย์ได้งานวิจัยนี้เกิดขึ้นจากการประเมินโอกาสที่ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวเนื่องจากมีการค้นพบรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกจำนวนมากในประเทศไทย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : UIH ให้ทุนฟีโบ้ผลิตหุ่นยนต์กู้ชีวิต

Posts related