นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า กสทช. ได้ส่งรถตรวจสอบคุณภาพสัญญาบริการออกวิ่งทำการตรวจสอบคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการชุมนุมเพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพบริการ ทั้งนี้ หากพื้นที่ใดมีความขัดข้องของสัญญาณก็จะสามารถแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขได้โดยทันท่วงที เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการที่มีประชาชนใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมกันเป็นจำนวนมากจะส่งผลต่อคุณภาพสัญญาณ การตรวจสอบคุณภาพสัญญาณจึงเป็นมาตรการหนึ่งในการคุ้มครองผู้ใช้บริการให้ได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพจากผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่”หากประชาชนพบเห็นรถตรวจสอบสัญญาณของสำนักงาน กสทช. เข้าไปในพื้นที่ชุมนุม ขอให้ทราบว่านั่นเป็นรถตรวจสอบสัญญาณ ไม่ใช่รถตัดหรือระงับสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ประการใด” นายฐากร กล่าวนายฐากร กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ กสทช. ได้แจ้งไปยังผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายให้เพิ่มสัญญาณในพื้นที่ที่มีการชุมนุมเนื่องจากการมีประชาชนมารวมกันเป็นจำนวนมากย่อมส่งผลถึงปริมาณการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งการโทรและการใช้งานดาต้าที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งระวังมิให้มีการการตัดสัญญาณโทรศัพท์ซึ่งถือเป็นเรื่องที่มีความเสียหายร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ ตามมาตรา 66 วรรค 2 แห่งพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และอยู่ในอำนาจของ กสทช. ที่จะพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ไปแล้วอย่างไรก็ตาม การควบคุมคุณภาพบริการเป็นหน้าที่ที่สำคัญของสำนักงาน กสทช. ที่จะดูแลประชาชนผู้ใช้บริการให้ได้รับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีประสิทธิภาพ หากพบปัญหาจากการใช้บริการสามารถแจ้งและร้องเรียนมาที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงาน กสทช. หมายเลข โทรศัพท์ 1200

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสทช.ส่งรถตรวจสัญญาณมือถือในม็อบ

Posts related