วันนี้ ( 12 ก.พ.)ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่า ผู้ที่ชนะการประมูลทีวีดิจิทัลเพื่อให้บริการธุรกิจ จำนวน 24 ช่อง จำนวน4 หมวดหมู่ได้แก่ หมวดเด็ก เยาวชน และครอบครัว 7 ราย หมวดข่าวสาร จำนวน7 ราย หมวดคุณภาพมาตรฐาน ( เอสดี ) จำนวน 7 ราย และหมวดคุณภาพคมชัด(เอชดี) จำนวน 7 ราย ซึ่งได้ชำระค่าประมูลทีวีดิจิทัล ก้อนแรกจำนวน 11,943,554,000 บาท  โดยจะนำเงินดังกล่าวเข้า กองทุนพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อประโยชน์สาธารณะ ต่อไป โดยยังเหลือคงเงินที่ต้องชำระตามเงื่อนไขจำนวน 42,478,786,000 บาท นอกจากนี้ที่ประชุมกสทช.เห็นชอบกรอบงบประมาณสำนักงานกสทช.ประจำปี 2557 จำนวน 5,457  ล้านบาท  แบ่งเป็นงบรายจ่ายประจำ 3,418  ล้านบาท  งบลงทุน 1,788 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็น4 ส่วน 1. งบภารกิจร่วม อาทิ เงินเดือนพนักงาน งบพัมนาเทคโนโลยี งบก่อสร้างอาคารใหม่ และค่าเช่าอาคารสถานที่ต่างๆ  2.งบภารกิจที่ขึ้นตรงกับประธานกสทช. 965 ล้านบาท อาทิ รถตรวจสัญญาณ 3. งบสำหรับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง(กสท. ) 953 ล้านบาท และ 4. งบสำหรับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม(กทค.) 953 ล้านบาท ทั้งนี้ยังอนุมัติงบกลางเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน 30 ล้านบาท รวมถึงอนุมัติจัดสรรให้กองทุนจำนวน 50 ล้านบาท แบ่งเป็นกองทุนพัฒาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของศึกษา 10 ล้านบาท กองทุนวิจัยพัฒนาของกสทช. 40 ล้านบาท  นายฐากร กล่าวว่า ส่วนกรณีที่งบคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ ซุปเปอร์บอร์ดกสทช. จำนวน 170 ล้านบาทนั้นได้ให้กลับไปพิจารณาอีกครั้ง โดยให้ซุปเปอร์บอร์ดฯใช้เงินงบปี 56 จำนวน52 ล้านบาทไปก่อน อย่างไรก็ตามกรอบงบประมาณดังกล่าวนี้ เพิ่มขึ้นจากปี 56 กว่า 1 พันล้านบาท เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และออกแบบสร้างอาคารแห่งใหม่ และมีภารกิจด้านกสท.เพิ่มขึ้น และโดยในปี56 กสทช. ตั้งกรอบวงเงินไว้3,800 ล้านบาท แต่ใช้ไป 3,200 ล้านบาท และส่งเป็นรายได้เข้าคลังจำนวน 600 ล้านบาท 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสทช.อนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายปี 57

Posts related