วันนี้ (18ก.พ.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้จัดประชุมชี้แจงประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ.2556 โดย น.ส.สุภิญญากลางณรงค์ กสทช. และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท. ) ด้านคุ้มครองผู้บริโภค เปิดเผยว่า การกำหนดมาตรฐานเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้โดนเอาเปรียบ ซึ่งจะช่วยในกรณีที่เกิดปัญหาระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการที่เป็นมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ประกาศมาตรฐานได้บังคับใช้แล้ว ผู้ประกอบการทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีต้องส่งสัญญาให้กสท. ตรวจสอบภายในวันที่ 24 ก.พ. 57สำหรับมาตรฐานสัญญาดังกล่าวผู้ประกอบการต้องแจ้งรายละเอียดการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอาทิ ที่ตั้งของสำนักงาน ลักษณะประเภทบริการ ช่องรายการ คุณภาพมาตรฐานการให้บริการ กล่องรับสัญญาณ อุปกรณ์ต่างๆ ขอบเขตการให้บริการในขณะเดียวกันแบบของสัญญาต้องเป็นข้อความภาษาไทย มีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่า 2 มิลลิเมตร มีจำนวนตัวอักษรไม่เกิน 11 ตัวในหนึ่งนิ้ว เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถอ่านได้ชัดเจนและถูกต้องนอกจากนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาการให้บริการต้องแจ้งแก่ผู้ใช้บริการล่วงหน้า 30วัน ผู้ประกอบการต้องกำหนดเงื่อนไขในกรณีมีเหตุขัดข้องต้องแจ้งระยะเวลาแก้ไขปัญาให้ผู้ใช้บริการทราบรวมถึงมีช่องทางให้ผู้บริโภคเข้ามาร้องเรียนในการใช้บริการเป็นต้นอย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีประชาชนร้องเรียนการใช้บริการอาทิ การปรับเปลี่ยนช่องรายการโดยไม่บอกล่วงหน้า การจ่ายเงินค่าบริการล่วงหน้า1 เดือนแต่สามารถรับชม 15วัน คุณภาพของภาพและเสียงไม่ดีการโฆษณาอาหารผลิตภัณฑ์อาหารและยามากจนเกินไป หรือแม้กระทั่งการประชาสัมพันธ์ผู้ใช้บริการดูได้ 100 ช่อง แต่สามารถดูได้จริง80 ช่องเป็นต้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสทช.แจงมาตรฐานสัญญาบริการทีวีบอกรับสมาชิก

Posts related