วันนี้(11พ.ย.)ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหางชาติ(กสทช.) พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกสทช.และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม เห็นชอบให้นำ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. …. หรือร่างฯกำกับเนื้อหาทางโทรทัศน์วิทยุ ตามมาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 นำเสนอต่อ กสทช. เพื่อรับทราบการขยายระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะภายใน 30 วัน ในขณะที่ร่างประกาศฉบับที่จะนำไปเปิดเวีทีรับฟังความคิดเห็นนั้น ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว โดยมีการตัด หมวด 2 ที่ว่าด้วย ข้อปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาตในการกำกับดูแลหรือควบคุมการจัดทำหรือผลิตรายการ แล้วนำเอาเนื้อหาสาระที่สำคัญไปรวมไว้กับหมวดอื่นแทน ส่วนกรณีที่ 4 องค์กรสื่อเรียกร้องและคัดค้านนั้น มองว่าจะไม่เป็นปัญหา เนื่องจากปรับแก้มากแล้ว พ.อ.ดร.นที กล่าวว่า ส่วนกระแสว่าคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ต้องการให้เลื่อนการประมูลทีวีดิจิทัลออกไปก่อนนั้น มองว่าไม่เห็นเหตุแห่งความจำเป็นต้องเลื่อนการประมูล เนื่องจากขณะนี้กสท.ยังไม่ได้กำหนดวันประมูลใดๆ เพราะต้องรอการตรวจสอบคุณสมบัติเอกสาร ผู้ประกอบการที่ยื่นขอรับการประมูลภายใน 45 วัน หลังจากนั้นอีก 30 วันจึงค่อยกำหนดวันประมูลที่แน่นอน ดังนั้นขอยืนยันว่าแผนกรอบเดิมที่กำหนดเบื้องต้นประมาณกลางธ.ค. 56 – กลางม.ค. 57

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสท.ชงร่างม.37เข้า กสทช. ลั่นไม่เลื่อนประมูลทีวีดิจิทัล

Posts related