กสท จับมือสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมพัฒนาระบบไอทีรองรับการขยายงานรัฐสภาเข้าสู่ความเป็นอัจฉริยะหรือ Smart Parliament นายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายให้กับสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ให้มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการขยายงานรัฐสภาสู่การเป็นการเป็นอัจฉริยะหรือ Smart Parliament ในอนาคต ทั้งนี้ กสท จะเชื่อมโยงเครือข่ายการสื่อสารของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจากส่วนกลางครอบคลุมไปยังทุกจังหวัดที่จะมีการจัดตั้งสำนักงานรัฐสภาจังหวัด เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารรวดเร็ว ทั้งยังติดตั้งบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง พร้อมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่าย และการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานออนไลน์ในรัฐสภาผ่านสมาร์ทดีไวซ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย จัดเก็บล็อคไฟล์( Log File )พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดความรู้ความชํานาญด้านเทคโนโลยีไอทีและระบบเครือข่ายให้กับบุคลากรของสํานักงานฯ อย่างต่อเนื่อง “กสท มีความมั่นใจว่าการพัฒนาระบบไอทีของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาระบบการบริหารจัดการของสำนักงานฯ ให้สามารถสนองตอบภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาได้รวดเร็วและเกิดประสิทธิผลสูงสุด” นายวิโรจน์ กล่าว        

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสท พัฒนาระบบไอทีให้รัฐสภา

Posts related