นาย มนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ขณะนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณปี 57 ของหน่วยงานรัฐเริ่มอยู่ในระดับที่น่าพอใจ แม้ว่าจะมีปัญหาการเมือง ไม่มีรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มแต่การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมวงเงิน 2.52 ล้านล้านบาท ในรอบ 7 เดือนที่ผ่านมายังสามารถเบิกจ่ายได้ 1.42 ล้านล้านบาท หรือ 56.36% สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ยังต่ำกว่าการเบิกจ่ายในช่วงปีที่ผ่านมาเล็กน้อยทั้งนี้ การเบิกจ่ายงบงบลงทุน 428,000 ล้านบาท ในรอบ 7 เดือนเบิกจ่ายได้ 173,000 ล้านบาท หรือ 40.58%สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่น้อยกว่าช่วงเดียวกันปีก่อนเช่นกัน ขณะที่งบลงทุนเบิกจ่ายเหลือปีวงเงิน 301,000 ล้านบาทเบิกจ่ายได้ 156,000 ล้านบาท หรือ 52.03% ส่วนการเบิกจ่ายงบลงทุนเดือน เม.ย.57 ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการเบิกจ่าย สิ้นเดือน มี.ค.57โดยงบลงทุนเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 25,000 ล้านบาทและงบลงทุนเหลือปีมีการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 22,000 ล้านบาททำให้มีเงินไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในเดือนเม.ย.57 อยู่ที่ 47,000ล้านบาท“หลังจากที่กรมบัญชีกลางทำหนังสือชี้แจงไปถึงหน่วยงานต่าง ๆ ว่าการเบิกจ่ายงบลงทุนของปี 57 และ งบลงทุนเหลื่อมปี รัฐบาลรักษาการ สามารถดำเนินการอนุมัติได้เพราะเป็นงบที่ได้รับการพิจารณา และอนุมัติก่อนมีการยุบสภา ทำให้หน่วยงานต่าง ๆ ก็เริ่มมีความมั่นใจที่จะเบิกจ่ายมาก ขึ้นทำให้มีผลดีขึ้น แต่คงต้องติดตามการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิดต่อไป เพราะปัญหาการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมก่อนหน้าอย่างรวดเร็ว ว่าจะมีผลกระทบกับการเบิกจ่ายงบประมาณของปี 57 เพิ่มขึ้นอีกหรือไม่”สำหรับการจัดทำงบประมาณปี 58 เป็นหน้าที่ของสำนักงบประมาณ ที่คงต้องรอรัฐบาลใหม่เข้ามาตัดสินใจ ในส่วนของกรมบัญชีกลางหากงบประมาณปี 58 ดำเนินการใช้ไม่ทันในวันที่ 1 ต.ค.57ก็ได้เตรียมการใช้กรอบงบประมาณปี 57 เบิกจ่ายงบประจำของปี 58 ไปก่อนได้แต่ในส่วนของงบลงทุนไม่สามารถทำได้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : การเบิกจ่ายงบประมาณ 57 เริ่มดีขึ้น

Posts related