วันนี้ (17 มี.ค.) ที่ โรงแรมรามาการ์เด้น วิภาวดี นายสุรชัย ศรีสารคาม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที)เปิดเผยว่า ตามกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. 2554 – 2563 ของประเทศไทยหรือกรอบนโยบาย ICT 2020 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้ไอซีทีเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในการนำพาคนไทย สู่ความรู้และปัญญา เศรษฐกิจไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน และสังคมไทย สู่ความเสมอภาค หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านสู่โลกยุคดิจิทัลทั้งนี้ กระทรวงไอซีทีในฐานะหน่วยงานหลัก ในการกำกับดูแลบริหารจัดการตามกรอบนโยบายไอซีทีให้เป็นวาระแห่งชาติด้านไอซีทีของประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นสังคมดิจิทัลโดยจะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพ และความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่สำคัญของกระทรวงฯ ในการดำเนินการเพื่อผลักดันให้ใช้ประโยชน์จากไอซีทีเต็มประสิทธิภาพปัจจุบันโลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ไอซีทีมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทุกภาคส่วนในสังคมสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และบริการรูปแบบต่างๆตลอดจนสามารถสื่อสารระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดน ทำให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นอย่างไม่มีข้อจำกัด ทั้งในเรื่องของเวลาและสถานที่“ไอซีทีเป็นเครื่องมือสำคัญในการอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานการสัมมนา เรื่อง อนาคตไอซีทีไทยและการเปลี่ยนผ่านสู่โลกยุคดิจิทัล ที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้ทราบถึงทิศทางและแนวนโยบายในการดำเนินงานพัฒนาไอซีทีของประเทศไทยตลอดจนแนวโน้มและทิศทางการพัฒนาด้านไอซีทีของโลกในอนาคตเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาไอซีทีตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานต่อไป”นายสุรชัยฯ กล่าว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ก.ไอซีที หนุนการพัฒนาประเทศเข้าสู่สังคมดิจิทัล

Posts related