นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมมีนโยบายเร่งด่วนเพื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ขอจัดสรรงบกลางอีก 5,000 ล้านบาท สำหรับจ่ายคืนให้กับผู้ที่มาใช้สิทธิคืนภาษีรถคันแรก ในช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย. ต่อเนื่องจากวงเงินจัดสรรงบกลางที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อนุมัติให้กรมนำมาจ่ายคืนอีก 3,000 ล้านบาท ซึ่งวงเงินดังกล่าวจะทยอยจ่ายคืนถึงแค่ ก.ค.นี้ ทั้งนี้ การจัดเก็บรายได้ของกรมในปีงบประมาณ 57 นี้ ยังคาดว่าจะต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ที่ 5% หรือประมาณ  40,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าภาพรวมการจัดเก็บในปีนี้จะดีขึ้น เนื่องจากปัญหาทางการเมืองคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น ส่งผลให้ประชาชนมีการบริโภค เอกชนเริ่มมีการลงทุน ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีดีขึ้น ส่วนการจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณ 58 ในส่วนของกรมคาดว่าจะเพิ่มจากปี 57 อีกประมาณ 5% บนพื้นฐานที่ไม่มีการปรับขึ้นภาษี “ที่ผ่านมากรมได้มีการเสนอผลการศึกษาการปรับขึ้นภาษีอื่นๆ ซึ่งเสนอไปยังสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) แล้ว หลังจกานี้ก็เป็นเรื่องของนโยบายว่าจะปรับขึ้นภาษีตัวใดบ้าง” นายสุทธิชัย สังขมณี  อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า จะเสนอให้ คสช.พิจารณาเห็นชอบแผนปฏิรูปโครงสร้างภาษีของกรม โดยจะเสนอให้ต่ออายุการคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ออกไปอีก 1 ปี และปรับโครงสร้างภาษีเงินได้ นิติบุคคล และบุคคลธรรมดา เพื่อให้ดึงดูดให้มีผู้เข้ามาอยู่ในฐานภาษีมากขึ้น ก็จะส่งผลต่อการจัดเก็บในปีถัดไป สำหรับภาพรวมการจัดเก็บรายได้ของกรมในปี 57 คาดว่าจะจัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ไม่สูงเท่าที่คาดไว้จากเดิมที่ 1 แสนล้านบาท จากเป้าหมายรวมที่ 1.89 ล้านล้านบาท เนื่องจากในเดือนพ.ค. แนวโน้มการจัดเก็บภาษีจากการบริโภค (แวต) มีทิศทางที่ดีขึ้น รวมถึงการยื่นแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล จนถึงสิ้นเดือน พ.ค.มียอดยื่นแบบเสียภาษีสูงกว่าที่คาดไว้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ของบกลาง 5 พันล้านบาทจ่ายคืนรถคันแรก

Posts related