shoplri.com ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจsme

ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจsme

shoplri.com ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจsme

ขายข้าวถุงที่ระลึกในสุวรรณภูมิ

นายยรรยง พวงราช  รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเคาน์เตอร์จำหน่ายอาหารไทยและข้าวหอมมะลิถุงเพื่อให้ชาวต่างชาติซื้อเป็นของฝาก ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  เนื่องจากข้าวเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของไทยโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ  ซึ่งมีเอกลักษณ์ที่รสชาติ กลิ่นหอมและผลิตที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเท่านั้น  จึงเหมาะที่จะให้เป็นของฝากของนักท่องเที่ยวต่างชาติเหมือนกับชาจีนหรือของฝากสำคัญของประเทศอื่น ทั้งนี้เมื่อนำข้าวมาจำหน่ายที่สนามบินคาดว่าจะช่วยเผยแพร่ให้ต่างชาติรู้จักข้าวหอมมะลิไทยในวงกว้างมากขึ้นเพื่อช่วยส่งเสริมการส่งออกข้าวได้อีกทางหนึ่ง เพราะไทยส่งออกสินค้าอาหารเป็นดับ 11 ของโลกในปีที่ผ่านส่งออกอาหารมูลค่าถึง25,000 ล้านดอลาร์สหรัฐ ส่วนเคาน์เตอร์จำหน่ายข้าวถุงเปิดให้บริการบริเวณทางออกขึ้นเครื่องฝั่งทิศตะวันออกและทิศตะวันตกโดยมีภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นตัวแทนจำหน่ายหลายราย. “กระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ องค์การคลังสินค้าจับมือบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน และบริษั คิงพาวเวอร์ จำกัดเปิดคูหาประชาสัมพันธ์อาหารไทย สินค้าไทย ซีเล็ค และขายข้าวข้าวหอมมะลิชนิดถุงให้ชาวต่างชาติซื้อเป็นของฝาก ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยเริ่มเปิดบริการแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 กพ. 57” สำหรับบริษัทผู้จัดจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่องค์การการคลังสินค้ากระทรวงพาณิชย์ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด(มหาชน) (ข้าวตรามาบุญครอง) บริษัท เจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (ข้าวตราหงษ์ทอง) บริษัทซี.พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ข้าวตราฉัตร)   บริษัทบลูสไปซ์ จำกัด (ข้าวตรา บลู อิเลเฟ่นท์)    บริษัทเอเชี่ยน แปซิฟิก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ( บริษัท ไทยนิชิกาวา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยมีบริษัท คิงพาวเวอร์ จำกัดเป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่าย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ขายข้าวถุงที่ระลึกในสุวรรณภูมิ

Posts related

 


ขายข้าวถุงที่ระลึกในสุวรรณภูมิ

นายยรรยง พวงราช  รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเคาน์เตอร์จำหน่ายอาหารไทยและข้าวหอมมะลิถุงเพื่อให้ชาวต่างชาติซื้อเป็นของฝาก ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  เนื่องจากข้าวเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของไทยโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ  ซึ่งมีเอกลักษณ์ที่รสชาติ กลิ่นหอมและผลิตที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเท่านั้น  จึงเหมาะที่จะให้เป็นของฝากของนักท่องเที่ยวต่างชาติเหมือนกับชาจีนหรือของฝากสำคัญของประเทศอื่น ทั้งนี้เมื่อนำข้าวมาจำหน่ายที่สนามบินคาดว่าจะช่วยเผยแพร่ให้ต่างชาติรู้จักข้าวหอมมะลิไทยในวงกว้างมากขึ้นเพื่อช่วยส่งเสริมการส่งออกข้าวได้อีกทางหนึ่ง เพราะไทยส่งออกสินค้าอาหารเป็นดับ 11 ของโลกในปีที่ผ่านส่งออกอาหารมูลค่าถึง25,000 ล้านดอลาร์สหรัฐ ส่วนเคาน์เตอร์จำหน่ายข้าวถุงเปิดให้บริการบริเวณทางออกขึ้นเครื่องฝั่งทิศตะวันออกและทิศตะวันตกโดยมีภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นตัวแทนจำหน่ายหลายราย. “กระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ องค์การคลังสินค้าจับมือบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน และบริษั คิงพาวเวอร์ จำกัดเปิดคูหาประชาสัมพันธ์อาหารไทย สินค้าไทย ซีเล็ค และขายข้าวข้าวหอมมะลิชนิดถุงให้ชาวต่างชาติซื้อเป็นของฝาก ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยเริ่มเปิดบริการแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 กพ. 57” สำหรับบริษัทผู้จัดจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่องค์การการคลังสินค้ากระทรวงพาณิชย์ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด(มหาชน) (ข้าวตรามาบุญครอง) บริษัท เจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (ข้าวตราหงษ์ทอง) บริษัทซี.พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ข้าวตราฉัตร)   บริษัทบลูสไปซ์ จำกัด (ข้าวตรา บลู อิเลเฟ่นท์)    บริษัทเอเชี่ยน แปซิฟิก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ( บริษัท ไทยนิชิกาวา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยมีบริษัท คิงพาวเวอร์ จำกัดเป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่าย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ขายข้าวถุงที่ระลึกในสุวรรณภูมิ

Posts related

 


Home Webmail Password Help File Manager Logout Edit a file