นายสุรศักดิ์ เรียงเครืออธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯได้เริ่มการพิจารณาเปิดทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด  (เอดี)  สินค้าเหล็ก 2 รายการที่ครอบคลุมเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสีและเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสีที่มีแหล่งกำเนิดจากจีนและเกาหลีใต้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน(ทตอ.) โดยกรมฯ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ 11  ก.พ. 57 เป็นต้นไป  “การเปิดทบทวนอากรเอดี ข้างต้นเป็นผลมาจากการที่มีอุตสาหกรรมภายในประเทศยื่นคำร้องขอเปิดทบทวนอากรเอดีสินค้าดังกล่าวพร้อมกับแนบเอกสารหลักฐานเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนเหลื่อมตลาดสินค้าจากจีนและเกาหลีใต้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจนอาจไม่มีประสิทธิภาพในการขจัดความเสียหายจากการทุ่มตลาดภายหลังจากที่มีการเรียกเก็บอากรเอดี มาแล้ว 1 ปี” ทั้งนี้ ในระหว่างการดำเนินการพิจารณาทบทวนอัตราอากรเอดีจะยังคงมีการเรียกเก็บอากรเอดีกรณีที่เป็นการนำเข้าจากจีนในอัตรา 5.56-42.88%  ของราคาซี ไอ เอฟและหากนำเข้าสินค้าเหล็กจากเกาหลีใต้จะเรียกเก็บอากรเอดีในอัตรา 2.51-10.25%  ของราคาซี ไอ เอฟ อย่างไรก็ดีหากเป็นการนำเข้าสินค้ามาเพื่อทำการผลิตและส่งออกจะถูกเก็บอากรเอดีในอัตรา 0% 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คต. ทบทวนเอดีเหล็ก 2 รายการ

Posts related