รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมครม.ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการลงทุนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง6 ประเทศ เป็นกรอบการลงทุนทั้งหมด 7 สาขา วงเงินรวม 51,195.30 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ หรือประมาณ1.63 ล้านล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในช่วง 5 ปีข้างหน้า โดยมีโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานมากที่สุดถึง 55 โครงการ มูลค่าประมาณ 1.4 ล้านล้านบาท เป็นส่วนการลงทุนของประเทศไทยจำนวน1,046.9 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 33,472 ล้านบาท ขั้นตอนต่อไปจะเสนอให้ที่ประชุมระดับรัฐมนตรี 6 ประเทศลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 19 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 11ธ.ค.นี้ ที่กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)พิจารณาอนุมัติร่างแถลงการณ์ร่วมต่อไป สำหรับโครงการลงทุนที่สำคัญของประเทศไทยคือ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่-กาญจนบุรี มูลค่าลงทุน 300 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ,โครงการปรับปรุงถนนบริเวณด่านแม่สอด เชียงของ และโครงการรถไฟ เชื่อมเมืองชายแดน ,โครงการลงทุนด้านพลังงาน รวม 13โครงการ เป็นโครงการลงทุนของไทย 295.3 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ,โครงการลงทุนด้านการเกษตรรวม 13 โครงการมูลค่าลงทุนรวม 1,275 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ  รวมทั้งโครงการลงทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม13 โครงการ เป็นของไทย 245.3 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ,โครงการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ 18 โครงการ เป็นของไทย14.25 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ,โครงการลงทุนด้านการพัฒนาเมือง8 โครงการ เป็นของไทย 1.5 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ,โครงการลงทุนสาขาท่องเที่ยว 9 โครงการ เป็นของไทย 53.25ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ โครงการลงทุนเพื่ออำนวยความสะดวกด้านคมนาคมและการค้า10 โครงการ เป็นของไทย 13 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ,การลงทุนด้านไอซีที 3 โครงการเงินลงทุนรวม 628.5 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นของ 65 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ และการลงทุนในสาขาอื่นๆ รวม 161.2 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตามสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นว่า ตามแถลงการณ์ร่วมดังกล่าวมีสาระสำคัญที่เป็นการแสดงความชื่นชมถึงความร่วมมือระหว่างกันพร้อมทั้งรับทราบผลการดำเนินงานที่สำคัญของแผนงานจีเอ็มเอส ในการประชุมครั้งที่ 18 ที่เห็นชอบการจัดทำกรอบแผนการลงทุนในภูมิภาค เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงขณะที่แผนปฏิบัติการ ยังมีสาระสำคัญที่กำหนดแนวทางและกรอบการลงทุนในระดับภูมิภาคในภาพรวมด้วยโดยเอกสารดังกล่าว ยังไม่มีการลงนาม และไม่ได้ใช้ถ้อยคำบังคับ แสดงให้เห็นว่าไม่ได้มุ่งให้เกิดผลผูกพันระหว่างกันตามกฎหมายระหว่างประเทศจึงไม่เข้าลักษณะเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ครม.ผ่านร่างลงทุน6ประเทศน้ำโขง 1.6 ล้านล้าน

Posts related