นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.ได้รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ 56 (ต.ค.55 – ก.ย.56) โดยเบิกจ่ายแล้ว 2.17 ล้านล้านบาท หรือ 90.48% ของวงเงินงบประมาณ 2.4 ล้านล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 3.52% แยกเป็น รายจ่ายประจำ 1.89 ล้านล้านบาท หรือ 95.13% และรายจ่ายลงทุน 276,574 ล้านบาท หรือ 67.77% ซึ่งมีสาเหตุจากส่วนราชการต่าง ๆ ยังมีโครงการเก่าที่ยังไม่ก่อหนี้ที่มาใช้จ่ายในปีงบ 56 โดยเฉพาะวงเงินที่ส่วนราชการต้องดำเนินการจัดซื้อจัดท้าง ที่ยังไม่รวมรายจ่ายประจำ 522,727 ล้านบาท ขณะที่การจัดสรรงบประมาณในส่วนของรายจ่ายลงทุนมีความล่าช้า สำนักงบประมาณได้จัดสรรเงินงบประมาณให้ส่วนราชการต่าง ๆ 44,006 ล้านบาท หรือ 10.78% เพราะส่วนราชการต่าง ๆ แจ้งรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณให้สำนักงบประมาณล่าช้า รวมทั้งในไตรมาสที่ 1-3 มีผลการก่อหนี้และการเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างต่ำ เพราะโครงการไม่มีความพร้อม รวมทั้งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้ผู้รับจ้าง นอกจากนี้ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ที่กำหนดระยะเวลาก่อหนี้ให้หน่วยงานปฏิบัติ แต่หลายหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาที่กำหนด ขณะที่มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ให้ส่วนราชการ ขอเปลี่ยนแปลงรายการ แผนปฏิบัติงาน และแผนใช้จ่ายงบประมาณที่มีความพร้อมสามารถดำเนินการก่อหนี้ผู้พันได้ในเดือนก.ย.56 หรือก่อหนี้ไม่ทัน แต่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องการใช้จ่ายเพื่อกระตุ่นเศรษฐกิจช่วงเดือนต.ค.-ธ.ค.56 ทำให้บางส่วนต้องขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้และเริ่มจัดซื้อจัดจ้างใหม่

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ครม.รับ เบิกจ่ายงบปี 56 ต่ำกว่าเป้าหมาย

Posts related