นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ กระทรวงการคลังได้เตรียมมาตรการในด้านต่างๆ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ปี 58  ทั้งการอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการเงินให้กับภาคเอกชน อาทิ ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในแข่งขันของประเทศ, พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบ, สนับสนุนการเจริญเติบโตแบบสีเขียว และกำหนดทิศทาง รวมทั้ง ปรับปรุงกฎระเบียบของรัฐวิสาหกิจเพื่อให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์สูงสุดในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ กระทรวงการคลังยังได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและพัฒนาระบบภายในของกระทรวง ทั้งการส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน, สนับสนุนการเข้าถึงบริการด้านการเงินของประชาชนและผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงสนับสนุนการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี และผนึกกำลังของอาเซียนต่อกฎเกณฑ์ที่ไม่เป็นธรรมในเศรษฐกิจโลก เป็นต้น 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คลังวางยุทธศาสตร์รุกเออีซี

Posts related