นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) เปิดเผยว่า กมอ.ได้สั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เร่งดำเนินการประกาศสีน้ำมัน ให้เป็นมาตรฐานบังคับ เนื่องจากสีน้ำมัน ซึ่งมีส่วนผสมสารตะกั่ว หากไม่ได้มาตรฐาน มีการผสมสารตะกั่วมากเกินไป จะเป็นอันตรายกับผู้บริโภค โดยเฉพาะเด็กเล็ก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบจากสารตะกั่ว เพราะเด็กเล็ก มักจะนำของเล่น ที่มีสีสันเข้าปาก และหากสีที่ใช้ทาของเล่น หรือสีที่ใช้ทาห้อง เป็นสีที่ไม่ได้มาตรฐาน จะส่งผลกระทบสารตะกั่ว ตกค้างในเด็กเกินมาตรฐานได้ ด้านนายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร เลขาธิการสมอ. กล่าวว่า ขณะนี้ได้เร่งดำเนินการกำหนดให้สีน้ำมัน เป็นมาตรฐานบังคับ หลังจากกมอ. เห็นชอบแล้ว ซึ่งได้จัดทำร่างมาตรฐานแล้ว และจะจัดประชุมกรรมการวิชาการ และส่งหนังสือเวียนให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็น ตามขั้นตอนที่สมอ.กำหนด คาดว่า จะดำเนินการให้แล้วเสร็จเร็ว ๆ นี้ เนื่องจากเรื่องดังกล่าว เป็นกรณีที่กมอ. ให้ความสำคัญ และเร่งให้สมอ. ดำเนินการ ทั้งนี้หากสีน้ำมันเป็นมาตรฐานบังคับแล้ว ต่อไปผู้ทำ และผู้นำเข้า ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนทำ และนำเข้า รวมทั้งร้านจำหน่าย จะต้องจำหน่ายเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานเท่านั้น ซึ่ง สมอ. ยังให้ความสำคัญกับการให้ความรู้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า โดยให้คำนึงถึงคุณภาพมากกว่าที่จะเลือกซื้อที่ราคาเป็นหลัก โดยเรื่องดังกล่าว สมอ.ได้จัดสัมมนา เพื่อให้ความรู้กับผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็กให้สามารถเลือกใช้สีทาอาคารที่ ปลอดภัย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คุมสีน้ำมันปั้ม”มอก.”

Posts related