นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมฯ ร่วมมือกับสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจวัตถุอันตราย กำหนดบทบัญญัติ 10 ประการ สร้างมาตรฐานด้านรถบรรทุก เพื่อให้ผู้ประกอบการรถบรรทุกทั้งระบบกว่า 9.7 แสนคัน นำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อลดอุบัติเหตุ หลังจากที่ผ่านมาอุบัติเหตุจากรถบรรทุกได้สร้างความสูญเสียมากกว่ารถประเภทอื่น “สถิติการเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกประเภทต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมามีถึง 126 ราย มีอุบัติเหตุจากรถบรรทุกถึง 73 ราย อุบัติเหตุจากรถพ่วง 35 ราย และอุบัติเหตุจากรถวัตถุอันตราย 18 ราย โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากคนขับหรือพนักงานขับรถบรรทุก ขับรถด้วยความประมาท ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และมักหลับในขณะขับรถตามลำดับ ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงและนำมาซึ่งความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมาก” สำหรับบทบัญญัติ 10 ประการ ได้แก่ จัดทำประวัติและตรวจสอบใบอนุญาตให้ตรงประเภท ห้ามเสพสุราขณะขับขี่ ขับขี่สี่ชั่วโมงติดต่อกันต้องหยุดพัก น้ำหนักไม่เกินที่กำหนด รถบรรทุกวัตถุอันตรายต้องติดตั้งจีพีเอส ต้องใส่ใจผู้ใช้รถใช้ถนนรอบข้าง  ใช้รถอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  ไม่ละเลยให้สัญญาณต้องจอดนิ่ง ห้ามขับซิ่งเพราะจะเกิดอันตราย และไม่ลืมทวิสต์ล็อก ในรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ นายอัฌษไธค์ กล่าวว่า ปัจจุบันการขนส่งด้วยรถบรรทุกถือว่ามีความสำคัญในการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนส่งสินค้า และผู้ประกอบการขนส่งวัตถุอันตราย จำเป็นต้องมีความรู้และเข้าใจในกฎระเบียบต่าง ๆ ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดร่วมกัน ซึ่ง โครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนด้านความปลอดภัยในการขนส่งด้วยรถบรรทุกครั้งนี้ คาดหวังให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และปฏิบัติร่วมกันตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้บริการ ส่วนการแก้ปัญหาการให้บริการรถเมล์สาย 8 ได้รวบรวมข้อมูลการกระทำความผิดของผู้ประกอบการรถเมล์สาย 8 ทุกราย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกกลาง พิจารณาทบทวนการออกใบอนุญาต การเปลี่ยนรถ และการเพิ่มหรือลดจำนวนรถแล้ว รวมทั้งข้อมูลของรถเมล์สายอื่นๆ ที่เข้าข่ายการกระทำผิดด้วย  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คุมเข้มสิงห์รถบรรทุก

Posts related