นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.ได้เห็นชอบให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายข่ายประจำปีงบประมาณ 57 จากแผนการจัดการหนี้ภาครัฐโครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายการดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน (รถเมล์ฟรี) เป็นแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการอุดหนุนเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายตามมาตรการรถเมล์ฟรี วงเงิน 1,726 ล้านบาท โดยให้สำนักงบประมาณจัดสรรวงเงินเพื่อชำระหนี้จำนวนดังกล่าวตั้งแต่ปีงบ 57 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ สำนักบริหารหนี้สาธารณะได้แจ้งว่าคณะกรรมการนโยบายหนี้สาธารณะมีมติในการประชุมฯเห็นควรให้โครงการบริการรถเมล์ฟรีใช้เงินงบประมาณในการดำเนินงาน และสำนักบริหารหนี้สาธารณะจะไม่บรรจุวงเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจสำหรับมาตรการดังกล่าวไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะตั้งแต่ปีงบประมาณ 56 เป็นต้นไป ทั้งนี้สำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณประจำปี 57 ให้ ขสมก.ตามแผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐเพื่อชำระเงินกู้ชดเชยมาตรการลดค่าครองชีพของประชาชน 1,726 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว และการดำเนินการระยะต่อไป ให้ ขสมก. กระทรวงคมนาคม และสำนักงบประมาณหารือกันถึงการจัดสรรงบประมาณให้ขสมก.เพื่อรองรับมาตรการดังกล่าว ไม่ให้เป็นภาระแก่ ขสมก.และช่วยให้มีสภาพคล่องทางการเงิน มีเงินสดจ่ายหมุนเวียนประจำเดือนได้เพียงพอโดยไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายให้บริการของ ขสมก.ในอนาคต

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ฉลุยแก้หนี้ขสมก.ใช้งบอุดหนุนปี 57 โปะหนี้รถเมล์ฟรี

Posts related