นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมฯได้เตรียมแผนการปฏิรูปภาษีเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณา ตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยจะปรับปรุงกฎหมายการเก็บภาษีสรรพสามิตให้สามารถคิดจากราคาขายปลีกทั้งหมดทุกรายการ ซึ่งน่าจะส่งผลทำให้การเก็บภาษีของกรมฯเพิ่มขึ้น และสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ผลิตสินค้าในประเทศและผู้นำเข้า เพราะที่ผ่านมามีปัญหาสำแดงราคานำเข้าต่ำ ทำให้เสียภาษีน้อย ขายสินค้าได้ถูกกว่าสินค้าที่ผลิตในประเทศ"สินค้านำเข้า ต้องสำแดงราคานำเข้า (ซีไอเอฟ)ตามข้อตกลงแกตต์ ที่ไม่สะท้อนราคาที่แท้จริง ซึ่งการเปลี่ยนเก็บภาษีจากราคาหน้าโรงงานมาเป็นราคาปลีก จะทำการเก็บภาษีสรรพสามิตที่นำเข้าไม่มีปัญหาเก็บภาษีได้ต่ำกว่าเป็นจริงต่อไป และไม่ได้เป็นการผิดข้อตกลงองค์การการค้าโลก (ดับเบิ้ลยูทีโอ) เพราะการเก็บภาษีนำเข้าของกรมศุลกากรยังเป็นไปตามราคาซีไอเอฟ แต่การเก็บภาษีสรรพสามิตจะเก็บจากราคาขายปลีก"นอกจากนี้กรมฯจะรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมสรรพสามิต 7 ฉบับ มารวมไว้เป็นฉบับเดียวเป็นประมวลรัษฎากรของกรมสรรพสามิต ทำให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยมีสาระสำคัญ ได้แก่ วิธีการขั้นตอนการดำเนินการเก็บภาษี บทลงโทษผู้ของผู้เสียภาษีไม่ถูกต้อง และการกำหนดฐานราคาการเก็บภาษี ส่วนของฐานราคาการเก็บภาษีนั้นปัจจุบันส่วนใหญ่เก็บภาษีจากราคาหน้าโรงงาน มีเพียงสินค้าสุรา และเบียร์ที่มีการเปลี่ยนมาเก็บภาษีจากฐานราคาขายส่งช่วงสุดท้าย ทำให้การเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ชงปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพสามิต

Posts related