นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ว่าได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีอยู่ 14เรื่องใหญ่ที่จะทำแผนเร่งด่วนเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)เพราะเป็นเรื่องสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งระยะสั้น กลางและยาว โดยได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานในสังกัดไปจัดทำรายละเอียดแผนงานให้ชัดเจนแล้ว ทั้งนี้ในส่วนของการระบายข้าวให้ชะลอการระบายผ่านตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟต) ไปก่อนแต่การขายในรูปรัฐต่อรัฐ (จีทูจี)และการประมูลทั่วไปผ่านกรมการค้าต่างประเทศจะขอหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางอีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไร  อย่างไรก็ตามในส่วนของสัญญาเดิมที่ขายจีทูจีให้กับจีน ต้องดำเนินการต่อไปแต่สัญญาใหม่ที่ยังไม่มีการลงนามหรืออยู่ระหว่างหารือ เช่น มาเลเซียและประเทศอื่นๆ ต้องมากำหนดแนวทางดำเนินการต่อไปโดยต้องยึดหลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้ สำหรับการตรวจสต๊อกข้าว ต้องมีการดำเนินการตามที่คสช. ได้ให้แนวทางเอาไว้ โดยกำลังอยู่ระหว่างการเตรียมการเพราะต้องการให้มีความชัดเจนเช่นเดียวกัน โดยอาจต้องให้ทหารเข้าร่วมในการตรวจสอบด้วย ส่วนที่มีการระบุว่าข้าวหายไปจากสต๊อกขอตรวจสอบตัวเลขที่ชัดเจนก่อน เพราะยังไม่สามารถระบุได้ว่าหายจริงหรือไม่โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างองค์การคลังสินค้า (อคส.) ไปตรวจสอบแล้ว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ชะลอระบายข้าวชั่วคราว

Posts related