คงต้องยอมรับว่า.. หนึ่งในอุปสรรคของการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนของไทย ก็คือการเข้าถึงข้อมูลและการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งส่วนใหญ่ภาครัฐจะเป็นผู้ลงทุน เพราะมีมูลค่าสูง แต่ยังใช้งานอยู่ในวงจำกัดเฉพาะในหน่วยงานวิจัยหรือมหาวิทยาลัย ทำให้ภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ทุนน้อย ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่อย่างกระจัด กระจาย เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการแข่งขันได้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยี เห็นความสำคัญของการเชื่อมโยงทรัพยากรของภาครัฐและความต้องการของภาคเอกชนเข้าด้วยกัน จึงรับเป็นเจ้าภาพรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และให้บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือวันสต๊อป เซอร์วิส แก่ประชาชน และภาคอุตสาหกรรมเข้ามาใช้บริการสืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมงผ่านwww.stdb.most.go.thปัจจุบันฐานข้อมูลดังกล่าวสามารถรวบรวมข้อมูลนักวิจัยได้กว่า 11,341 ราย ข้อมูลผลงานวิจัย 33,638 ผลงาน ข้อมูลห้องปฏิบัติการ 181 ราย และข้อมูลเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 1,746 รายการล่าสุดได้มีความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรม การการอุดมศึกษา(สกอ.)นำเข้าข้อมูลด้านการวิจัยที่เป็นประโยชน์จากมหา วิทยาลัยในสังกัดทั่วประเทศระบบนี้ผู้บริหารกระทรวงวิทยา ศาสตร์ฯ  บอกว่า  ข้อมูลจะมีความทันสมัย อัพเดทตลอดเวลา เพื่อให้เกิดการร่วมใช้ร่วมบริการ ในยุคที่การแข่งขันทางธุรกิจสูงขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาสินค้าและบริการและที่สำคัญนอกจากธุรกิจเอกชนจะนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้แล้ว การรวมฐานข้อมูลทำให้เห็นภาพรวมของประเทศ ช่วยประหยัดงบประมาณในการลงทุนเครื่องมือวิจัยและสามารถใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพได้มากขึ้นอีกด้วย.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทย์

Posts related