นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการกนอ. มีมติเห็นชอบแผนการตรวจประเมินความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรม ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด โดยกนอ. จะร่วมมือกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดทำคู่มือตรวจประเมินความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเป็นเครื่องมือตรวจประเมินผลความปลอดภัย ทำข้อกำหนดหลักเกณฑ์การตรวจประเมินความปลอดภัย โดยตั้งเป้าหมายลดอุบัติเหตุลง 25% ต่อปีทั้งนี้ จะเพิ่มการตรวจสอบตามมาตรฐาน โดยวิศวกรโรงงานจะตรวจสอบโรงงาน 1 ครั้งในช่วง 1 ปี และทุก 3 ปี และจะมีวิศวกร จากวสท.มาประเมินอีกครั้ง เพื่อพิจารณาว่า สมควรต่อใบอนุญาตโรงงานหรือไม่ และจะกำหนดคุณสมบัติผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจว่า มีการจัดการด้านความปลอดภัย ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ และสร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชน หน่วยงาน รวมทั้งสร้างความมั่นใจต่อนักลงทุน"กนอ. จะดำเนินโครงการนำร่อง ทดลองใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าข่ายต้องดำเนินการในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด เมื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ จะนำไปสู่การออกเป็นประกาศของ กนอ. เพื่อบังคับใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ เข้าข่ายต้องดำเนินการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ"นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า ช่วง 4 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งภายในนิคมอุตสาหกรรมเฉลี่ย 10 ครั้งต่อปี ส่วนความเสียหายไม่มีตัวเลขชัดเจน เพราะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันสอบสวน โดยการจัดทำคู่มือตรวจประเมินความปลอดภัยโรงงานที่ทำร่วมกับวสท.เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชน และเพิ่มมาตรการดูแลโรงงานมากกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ เพราะปัจจุบันพ.ร.บ.โรงงาน 2535 อาจครอบคลุมไม่เพียงพอเพราะต้องดูแลโรงงานทั่วประเทศหลายหมื่นโรงทั้งในนิคมฯและนอกนิคมฯ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ดึงวสท.ตรวจความปลอดภัยโรงงานในนิคมฯ

Posts related