เศรษฐกิจแย่ ตีนแมวชุกชุม โจรกรรมทรัพย์สินทางหลวงเดือนเดียว เสียหาย 1.3 ล้านโดยเฉพาะหม้อแปลงหาย 5 ลูก สายไฟ 615 เมตร กทม.แชมป์ถูกขโมยมากสุด
นายชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ช่วงเดือนส.ค.ที่ผ่านมา กรมทางหลวงได้ถูกโจรกรรมทรัพย์สินที่อยู่ตามถนนทางหลวงทั่วประเทศไปมากกว่า 1.3 ล้านบาท โดยได้ถูกขโมยไปทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์สัญญาณไฟ ฝาตระแกรงเหล็ก ไม้ศาลาทางหลวง และอุปกรณ์ราวกันอันตราย แต่เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนส.ค.55 มีทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรมลดลง 11% เนื่องจากกรมได้ให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราทรัพย์สินเพิ่ม อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสาธารณะมากขึ้น ทำให้การโจรกรรมทรัพย์สินลดลง ทั้งนี้เมื่อจำแนกชนิดของอุปกรณ์งานทางที่ถูกโจรกรรมที่มีมูลค่าความเสียหาย 3 ลำดับแรก คือ หม้อแปลงไฟฟ้า ถูกโจรกรรมไป 5 ลูก คิดเป็นมูลค่า 710,000.00 บาท หรือมีสัดส่วน 52% ของทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรมเดือนนี้ รองลงมาเป็นสายไฟฟ้าถูกโจรกรรมไป 615 เมตร มูลค่า 77,240 บาท สัดส่วน  35%  อุปกรณ์สัญญาณไฟถูกโจรกรรม 3 ชิ้น มูลค่า 55,500 บาท สัดส่วน 4%  ตู้เซฟตี 3 ตู้ มูลค่า 38,805 บาท ไม้ศาลทางหลวง 16 แผ่น มูลค่า 27,671 บาท ที่เหลือเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า ราวรั้วเหล็ก และอื่นๆ 457,000 บาท “สาเหตุการเกิดโจรกรรมมาจากสภาพเศรษฐกิจที่วิกฤติในปัจจุบัน ทำให้การเกิดโจรกรรมทรัพย์สินทางหลวงมีอย่างต่อเนื่อง และยังอาจเกิดปัญหาขึ้นได้อีกในอนาคต จนเป็นเหตุให้ภาครัฐต้องสูญเสียงบประมาณในจัดซื้อ จัดหา มาติดตั้งแทน อีกทั้งยังมีผลให้เกิดผลกระทบต่อความสะดวกปลอดภัยและเป็นเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุอันเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้ทางได้” นายชัชวาลย์กล่าวว่า พื้นที่ที่มีปัญหาการโจรกรรมทรัพย์สินงานทางเสียหายมากที่สุด 3 อันดับแรกในช่วงปี 56 สำนักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพ) มูลค่าเสียหายมากสุด 2.6 ล้านบาท คิดเป็น 32% รองลงมาเป็นสำนักทางหลวงที่ 9 (ลพบุรี) มูลค่ารวม 1.4 ล้านบาท คิดเป็น 17% และสำนักทางหลวงที่ 14 (นครศรีธรรมราช) มูลค่า 46,500 บาท คิดเป็น 9% อย่างไรก็ตามจากสถิติปัญหาโจรกรรมทรัพย์สินอุปกรณ์งานทางของกรมทางหลวงมีอัตราการโจรกรรมที่ลดลงจากปีที่ผ่านมาพบว่า สำนักทางหลวง/สำนักงานทางหลวง ที่มีสถิติการโจรกรรมทรัพย์สินงานทางลดลงจาก ปี 2555 ได้แก่ สำนักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพ) สำนักทางหลวงที่ 9 (ลพบุรี) สำนักทางหลวงที่ 15 (สงขลา)  สำนักทางหลวงที่ 5 (ขอนแก่น) และ สำนักทางหลวงที่ 7 (อุบลราชธานี) เป็นต้น ทั้งนี้กรมทางหลวงขอความร่วมมือให้ประชาชนผู้อาศัยอยู่บริเวณสองข้างทางหลวงช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบเห็นผู้กระทำผิด หรือสงสัยจะกระทำผิด สามารถโทรแจ้งได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง  02 3546530 สายด่วนกรมทางหลวง 1586 สายด่วนกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 02 5336111 สำนักงาน สำนักงานทางหลวง แขวงการทาง หรือหมวดการทางในพื้นที่หรือแจ้งได้ที่ตำรวจทางหลวง  1193 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ตะลึง!!ทางหลวงถูกขโมยทรัพย์สินเพียบ

Posts related