พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร เลขาธิการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา2ชุด คือคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานอนุกรรมการทำหน้าที่พิจารณา เสนอแนวทางหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ในแต่ละปี และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของกองทุนฯ โดยมีรองปลัดกระทรวงพลังงาน ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับราชการของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานเป็นประธานอนุกรรมการนายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงานกล่าวว่า โครงการต่าง ๆ ที่อยู่ในแผนการดำเนินการของกองทุนอนุรักษ์พลังงานมีทั้งสิ้น23โครงการ แต่ภายหลังจากการตรวจสอบของคณะกรรมการติดตาม และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.)ได้ยกเลิกโครงการไปแล้ว10โครงการ เช่น โครงการการประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงาน และโครงการนำร่องติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) บนหลังคาหรือโครงการโซลาร์รูฟทอป บนหลังคาศาลากลาง74จังหวัดทั่วประเทศ มูลค่า1,800ล้านบาท ขณะที่โครงการที่เหลือยังคงต้องทบทวน และบางส่วนยังดำเนินการต่อไปได้14โครงการ โดยคาดว่าจะจัดทำงบประมาณให้เสร็จในอีก2เดือ นเพื่อให้ทันการเบิกจ่ายงบประมาณปี57ด้านนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ที่ประชุมยังได้เห็นชอบหลักเกณฑ์แนวทางการจัดสรรงบประมาณปี58ในการดำเนินโครงการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และด้านพลังงานทดแทน โดยแนวทางการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพในปี58 เป็นไปตามแผนอนุรักษ์พลังงาน20ปี ที่มีมาตรการที่สำคัญ คือการสนับสนุนการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานของโรงงาน และอาคารตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพ.ศ.2535การสนับสนุนการส่งเสริมการลงทุน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ทั้งภาคอุตสาหกรรมขนส่ง อาคาร และบ้านอยู่อาศัยรวมทั้งการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก และให้ความรู้ความเข้าใจในด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงการประหยัดพลังงานอย่างจริงจัง การดำเนินโครงการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับประเทศ และการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในประเทศ ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านพลังงาน ให้มีจำนวนมากเพียงพอ ที่จะดำเนินการให้งานด้านพลังงานของประเทศเกิดผลสัมฤทธิ์โดยตามกรอบการจัดสรรนโยบายของงบประมาณกองทุนฯในปีงบประมาณ58 มีวงเงิน7,000-8,000ล้านบาทส่วนแนวทางการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทน จะดำเนินการตามแผนการพัฒนาพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก เช่นการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในระดับชุมชนทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมพลังงานน้ำ ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ ได้มอบให้คณะอนุกรรมการฯ ไปศึกษารายละเอียด ก่อนเสนอให้คณะกรรมการกองทุนฯพิจารณาต่อไป

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ตั้ง2คณะกรรมการคุมเงินกองทุนอนุรักษ์พลังงาน

Posts related