นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดเผยว่า ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ เมื่อเร็วๆ นี้ ทีดีอาร์ไอได้เสนอให้จัดตั้งสถาบันวิจัยระบบการเรียนรู้ขึ้น เพื่อทำวิจัยและนำเสนอแนวทางการปฏิรูปการศึกษาสู่สังคม ทั้งระบบการเงินเพื่อการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาก่อนวัยเรียน หรือระบบการบริหารบุคลากรครู ตั้งแต่การคัดเลือกครู การฝึกอบรมในคณะศึกษาศาสตร์ และการจัดสรรครู เพราะปัจจุบันประเทศไทยยังขาดสถาบันวิจัยด้านการศึกษาเป็นการเฉพาะ“การศึกษาไทยยังมีปัญหาด้านคุณภาพและมีความเหลื่อมล้ำสูง ทั้งที่งบประมาณการศึกษาเพิ่มขึ้นโดยตลอด การเพิ่มงบประมาณเพียงอย่างเดียวจึงไม่ได้ช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการจัดสรรงบประมาณใหม่ โดยปัจจุบันการจัดสรรงบประมาณไม่ได้ส่งเสริมให้โรงเรียนปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ แม้โรงเรียนบางแห่งมีผลการเรียนตกต่ำและนักเรียนย้ายออก แต่ผู้อำนวยการและครูยังได้รับงบประมาณและเงินเดือนเท่าเดิมหรือมากขึ้น ขณะเดียวกันโรงเรียนที่ต้องการปรับปรุงคุณภาพ กลับบริหารทรัพยากรได้อย่างจำกัด ส่วนด้านความเหลื่อมล้ำ นักเรียนฐานะยากจนกลับได้รับเงินอุดหนุนรายหัวใกล้เคียงกับนักเรียนฐานะดี โรงเรียนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากจำเป็นต้องได้รับงบประมาณมากกว่าเดิม เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา”นายสมเกียรติ กล่าวว่า คณะนักวิจัยจากธนาคารโลกได้เสนอสูตรการจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการศึกษา ซึ่งจะคำนวณเงินอุดหนุนรายหัวที่สะท้อนต้นทุนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยพิจารณาจากผลการเรียนที่คาดหวัง ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน เช่น ขนาดของโรงเรียน ซึ่งสูตรดังกล่าว จะช่วยให้นักเรียนที่ยากจนจะได้รับเงินอุดหนุนมากกว่า โดยโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลจะได้รับงบประมาณต่อหัวมากกว่าโรงเรียนในเมือง และนักเรียนทุกคนจะมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้นนอกจากนี้ ยังเห็นว่า ภาครัฐจึงควรวางแผนจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยแบ่งกลุ่มโรงเรียนและออกแบบนโยบายที่เหมาะสมสำหรับแต่ละกลุ่ม ไม่ใช้นโยบายเหมารวมอย่างการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมด เช่น กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลไม่ควรถูกยุบรวม เพราะนักเรียนจะเข้าถึงโรงเรียนได้ยากขึ้น โรงเรียนควรได้รับความช่วยเหลือด้านทรัพยากรเพิ่มเติม กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ไม่ไกลกันอาจร่วมกันจัดการศึกษาตามแบบ “แก่งจันทร์โมเดล” ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ซึ่งมีโรงเรียนขนาดเล็ก 4 แห่งร่วมกันจัดการศึกษา โดยโรงเรียนแต่ละแห่งจะจัดการสอน 2 ระดับชั้น ซึ่งช่วยลดการขาดแคลนครูได้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ทีดีอาร์ไอแนะตั้งสถาบันวิจัยพัฒนาการศึกษา

Posts related