นางอังคณาปิลันธน์โอวาท ไชยมนัสกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)เปิดเผยว่าไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ธนาคารยังคงเดินหน้าปล่อยสินเชื่อบ้านให้ได้ตามที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า120,000ล้านบาทซึ่งมั่นใจว่าจะได้ตามเป้าหมายที่วางไว้เนื่องจากกลุ่มลูกค้าธอส.ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางที่มีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยจริงแม้ว่าจะมีความวุ่นวายทางการเมืองที่รุนแรงขึ้นก็ตามประกอบกับร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศมูลค่า2ล้านล้านบาทและการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี)ปี58มีผลช่วยให้เมืองขยายตัวออกไปซึ่งเป็นการเพิ่มความต้องการด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยมากขึ้นตามไปด้วย โดยไตรมาส3ที่ผ่านมาธอส.ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้แล้ว91,116ล้านบาทเพิ่มขึ้น 15,753ล้านบาทหรือ 20.90%มีสินเชื่อคงค้างรวม723,305ล้านบาทเพิ่มขึ้น 17,301ล้านบาทหรือ2.45%มีสินทรัพย์รวม759,091ล้านบาทเพิ่มขึ้น 23,095ล้านบาทหรือ 3.14%มีฐานเงินฝากรวม590,013ล้านบาทเพิ่มขึ้น 18,793ล้านบาทหรือ 3.29%ขณะเดียวกันยังลดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(เอ็นพีแอล)เหลือ48,506ล้านบาทคิดเป็น 6.71%ของยอดสินเชื่อรวมหรือลดลง10.85%ด้านทรัพย์สินรอการขาย(เอ็นพีเอ)คงเหลือ1,960ล้านบาทลดลง 17.32% ส่งผลให้มีกำไรสุทธิ6,225ล้านบาทจากตัวเลขผลการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าธนาคารยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องพร้อมกับมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ธนาคารได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อดำรงความเป็นผู้นำสินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยในกลุ่มรายได้น้อยถึงปานกลาง โดยได้ปรับโครงสร้างองค์กรปรับกระบวนงานภายในให้คล่องตัวรวดเร็ว มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อรองรับเออีซีด้วย “พ.ร.บ.เงินกู้ฯ2ล้านล้านบาทและการเข้าสู่เออีซีนั้นมีส่วนช่วยให้แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปีหน้าเติบโตได้ดีขึ้นต่อเนื่องจากปีนี้ด้วยเนื่องจากสามารถเชื่อมโยงตลาดการค้าการลงทุนกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคทั้งจังหวัดหัวเมืองหลักและหัวเมืองรองซึ่งบรรดาผู้ประกอบการต่างเริ่มลงทุนก่อสร้างโครงการที่อยู่อาศัยต่อเนื่องเพราะมองเห็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นซึ่งมีส่วนช่วยสร้างความต้องการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นตาม”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ธอส.มั่นใจปล่อยสินเชื่อบ้านทะลุเป้าหมาย

Posts related