นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.ได้จัดทำปฏิญญาบางเขน โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนชุมชนด้านเกษตรอินทรีย์อย่างน้อย 120 ชุมชน ในปี 58 พร้อมคัดเลือกชุมชนดีเด่น 60 ชุมชน เพื่อน้อมเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษานอกจากนี้ยังยกระดับการจัดการโรงเรียนชาวนาที่ ธ.ก.ส. ให้การสนับสนุน 150 โรงเรียน ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพใช้เอง และเหลือขายระหว่างชุมชน เช่น โรงเรียนชาวนาในพื้นที่จังหวัดยโสธร ได้จัดตั้งโรงปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพ 9 โรง เพื่อใช้เองภายในโรงเรียน และยังเหลือขายให้กับชุมชน 84 ชุมชน ซึ่งมีสมาชิกที่ร่วมโครงการ 232 รายพื้นที่เพาะปลูก 2,481 ไร่ และตั้งเป้าเพิ่มสมาชิกเป็น 600 ราย พื้นที่ 600 ไร่ ใน 2 ปีข้างหน้าทั้งนี้ การร่วมประกาศปฏิญญาบางเขน ประกอบด้วย ธนาคาร มูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาคผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน โรงเรียนชาวนา ศูนย์เรียนรู้ ภาคีเครือข่าย ชมรม มูลนิธิและสมาคมด้านเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานด้านตรวจสอบคุณภาพด้านเกษตรอินทรีย์ ร่วมเสวนากำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรอินทรีย์ ที่จะความร่วมมือของเครือข่ายด้านการเกษตร ในการพัฒนาศักยภาพการผลิต ด้านเกษตรอินทรีย์ รวมถึงการบริหารจัดการการผลิต การรวบรวมการตลาด ให้มีความสมดุล ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบัติในการขับเคลื่อนงานเกษตรอินทรีย์

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ธ.ก.ส.ลงนามปฏิญญาบางเขน

Posts related