ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและได้ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของประเทศเป็นอย่างมาก ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้จัดโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ เนคเทค อีแคมป์ รุ่นที่ 254 ขึ้น นายนครินทร์ ศรีปัญญา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กล่าวว่า ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์นี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 8 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนและสังคมที่ตนอาศัยอยู่ โดยนักเรียนที่เข้าร่วมค่ายในครั้งนี้มาจากการคัดเลือกผ่านเรียงความเรื่องอิเล็กทรอนิกส์กับชีวิตประจำวัน โดยมีผู้ส่งเรียงความเข้ามากว่า 70 คน และคณะกรรมการคัดเลือกให้เหลือ 44 คนจากโรงเรียนห้วยผึ้งวิทยา โรงเรียนเซกา โรงเรียนสว่างแดนดิน โรงเรียนอนุกูลนารี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ และโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน เพื่อเข้าร่วมค่ายในครั้งนี้ กิจกรรมในค่ายมีทั้งด้านทฤษฎี คือการเรียนรู้เรื่องหม้อแปลง รีเลย์และวงจรต่าง ๆ ด้านการลงมือปฏิบัติที่ผู้เข้าร่วมค่ายจะได้ลงมือทำงานจริง คือการประดิษฐ์ป้ายไฟ ที่เด็ก ๆ สามารถทำเองได้ตามจินตนาการของแต่ละคน เนื่องจากตัวแอลอีดีมีความซับซ้อนของวงจรน้อยที่สุดและสุดท้ายกิจกรรมด้านนันทนาการที่จะสอดแทรกความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์อยู่เสมอ “ปาล์ม” ด.ช.ยุทธพงษ์ สีคะ มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซกา จังหวัดบึงกาฬ บอกว่า อยากเรียนรู้งานด้านอิเล็กทรอนิกส์ ที่เดิมดูเหมือนซับซ้อน แต่พอมาเข้าค่ายแล้วก็ทราบว่ามันไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะเรียนรู้ได้ หลังจากนี้จะนำความรู้เรื่องการทำหลอดแอลอีดีไปช่วยชุมชน เวลามีงานวัดก็สามารถช่วยเขาทำป้ายเตือนต่าง ๆ ได้ ในอนาคตจะศึกษาเรื่องเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์ไปเรื่อย ๆ และตั้งใจจะเป็นนักอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้ ด้าน “แอมแปร์” ด.ญ.ฐานิตา ยมศรีเคน มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์ บอกว่า ในค่ายมีกิจกรรมหลายอย่างที่ไม่มีในห้องเรียน และสามารถนำมาใช้ประกอบการเรียนในห้องเรียนได้ เช่นหลักการทำงานของแอลอีดี ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีหน้าที่และมีหลักการทำงานอย่างไร ปัจจุบันโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ แม้จะได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง แต่การจัดกิจกรรมค่ายจำเป็นต้องใช้งบประ มาณในการดำเนินงานค่อนข้างสูง ดังนั้นการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เพิ่มเติม จึงถือเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่จะช่วยกันพัฒนา และสานฝันในการปั้นนักอิเล็ก ทรอนิกส์รุ่นเยาว์กันต่อไป.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ปั้นนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์

Posts related