กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงการต่างประเทศจัดหลักสูตรฝึกทักษะด้านแรงงานตามโครงการสร้างทักษะแรงงานและวิชาชีพในกัมพูชา (กัมพูชา/สปป.ลาว/เมียนมาร์) หนึ่งในโครงการภายใต้ยุทธ ศาสตร์ประเทศหรือ Country Strategy ที่กรมเอเชียตะวันออกได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมความมั่นคงและพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยได้รับความร่วมมือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นหน่วยงานหลักในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมทักษะแรงงานด้านต่าง ๆ ให้แก่แรงงานชาวกัมพูชาลาว และเมียนมาร์ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับการลงทุนในจังหวัดชายแดน การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านและการปรับตัวของฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมในบริเวณชายแดนโดยผู้ประกอบการตามแนวชายแดนจะได้แรงงานที่มีคุณภาพ ส่วนแรงงานจะได้รับความรู้และทักษะที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้  นายดำรง ใคร่ครวญ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่าโครงการสร้างทักษะแรงงานและวิชาชีพช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญต่อเป้าหมายการขยายเศรษฐกิจของไทยและประเทศเพื่อนบ้านการใช้ทรัพยากรอย่างสมดุลและการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม ทำให้พื้นที่ชายแดนเป็นพื้นที่แห่งสันติสุขและสามารถลดระดับความรุนแรงของปัญหาข้ามชาติต่าง ๆ ได้ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้สร้างมาตรฐานให้กับแรงงานไทยจนมีชื่อเสียงและสร้างรายได้ให้กับประเทศ กรมเอเชียตะวันออกจึงเชื่อมั่นว่าศักยภาพของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจะส่งผลให้โครงการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์และสามารถขยายผลได้ในปีต่อ ๆ ไป โครงการสร้างทักษะแรงงานและวิชาชีพสำหรับแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา ลาว และเมียนมาร์เริ่มดำเนินการตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2557 ประกอบด้วยการฝึกอบรมสาขาต่าง ๆ อาทิ การซ่อมเครื่องปรับอากาศ การเดินสายไฟฟ้า การเย็บจักรอุตสาหกรรม การกรีดยาง การพัฒนาธุรกิจและบริหารการท่องเที่ยวให้กับแรงงานต่างด้าวจำนวน 2,038 คน โดยกรมเอเชียตะวันออกกระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนงบประมาณสำหรับโครงการนี้จำนวน 14 ล้านบาท.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ฝึกทักษะแรงงานชายแดนเออีซี

Posts related