สำนักงานสถิติฯ เผยผลสำรวจการอ่านหนังสือของประชากรในประเทศไทย พบว่าวัยเด็กเป็นวัยที่มีการอ่านหนังสือสูงสุด อีกทั้ง อัตราการอ่านหนังสือปี 56 สูงกว่าปี 54 ระบุ หนังสือที่อ่านมากที่สุดคือหนังสือพิมพ์ คิดเป็นสัดส่วน 73.7% ส่วนตำราเรียนอยู่ที่  29.5% นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่าผลการสํารวจการอ่านหนังสือของประชากร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างเดือน มิ.ย.-ก.ค. 56 จากจำนวนครัวเรือนตัวอย่าง 55,920 ครัวเรือน พบประชากรอายุตั้งแต่ 6 ขวบขึ้นไป มีอัตราการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทำงาน 81.8% ผู้ชายมีอัตรา การอ่านหนังสือสูงกว่าผู้หญิงเล็กน้อย 82.8% และ 80.8% ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบกับการสำรวจที่ผ่านมา ทั้งผู้ชายและผู้หญิงอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นมากกว่า 10.0% จากปี 54 อย่างไรก็ตาม การอ่านหนังสือของประชากรมีความแตกต่างกันตามวัย  กลุ่มวัยเด็กมีอัตราการอ่านหนังสือสูงสุดถึง 95.1% รองลงมาคือ กลุ่มเยาวชน กลุ่มวัยทำงาน และต่ำสุดคือ กลุ่มวัยสูงอายุ 90.1%  83.1% และ 57.8% ตามลำดับ ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบอัตราการอ่าน พบว่า ในปี 56 ทุกกลุ่มวัยมีการอ่านเพิ่มขึ้นจากปี 54 ส่วนเด็กเล็ก (อายุต่ำกว่า 6 ขวบ) มีอัตราการอ่านหนังสือ 58.9% เด็กผู้หญิงมีอัตราการอ่านหนังสือสูงกว่าเด็กผู้ชายเล็กน้อย 60.5% และ 57.3% ตามลำดับ เด็กเล็กในกรุงเทพฯ มีอัตราการอ่านหนังสือสูงสุด 70.1% เด็กเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการอ่านหนังสือต่ำสุด 53.5%     สำหรับประเภทของหนังสือที่ประชากรอายุ 6 ขวบขึ้นไป อ่านนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทำงานมากที่สุด คือ หนังสือพิมพ์ 73.7% รองลงมาคือ วารสาร/เอกสารประเภทที่ออกเป็นประจำ   55.1% ตำรา/หนังสือ/เอกสารที่ให้ความรู้ 49.2% นิตยสาร (ร้อยละ45.6) และหนังสือ/เอกสารเกี่ยวกับคำสอนทางศาสนา 41.2% สำหรับนวนิยาย/การ์ตูน/หนังสืออ่านเล่น และแบบเรียน/ตำราเรียนตามหลักสูตรมีผู้อ่านน้อยกว่า 40.0% 38.5% และ 29.5% ตามลำดับ และหนังสือประเภทอื่นๆ มีผู้อ่านเพียง 5.4% ในส่วนของเนื้อหาสาระที่ผู้อ่านหนังสือชอบอ่านมากที่สุดคือ ข่าว 54.3% รองลงมาคือ สารคดี/ความรู้ทั่วไป บันเทิง ความรู้วิชาการ และคำสอนทางศาสนา 36.4%  32.2% 23.2% และ 13.4% ตามลำดับ ส่วนโฆษณาเนื้อหาสาระประเภทความคิดเห็น/วิเคราะห์ และอื่นๆ มีผู้อ่านเพียงเล็กน้อย  “ส่วนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการรณรงค์ให้คนรักการอ่านหนังสือ 5 อันดับแรก คือ หนังสือควรมีราคาถูกลง 39.0% ปลูกฝังให้รักการอ่านผ่าน พ่อแม่/ครอบครัว 26.3% ให้สถานศึกษารณรงค์ส่งเสริมการอ่าน และส่งเสริมให้มีห้องสมุด/ห้องสมุดเคลื่อนที่/มุมอ่านหนังสือในชุมชน/พื้นที่สาธารณะ 25.2% เท่ากัน  และรูปเล่ม/เนื้อหาน่าสนใจหรือใช้ภาษาง่าย ๆ 23.2%” นายวิบูลย์ทัต กล่าว.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พบวัยเด็กมีอัตราการอ่านหนังสือสูงสุด

Posts related