นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ เตรียมรื้อฟื้นนโยบายการจัดตั้งมิสเตอร์ข้าว ขึ้นมาใหม่ เพื่อเข้ามาทำหน้าที่ในการรับนโยบายโดยตรงจาก รมว.พาณิชย์ และการเข้าไปประสานงานข้อมูลเรื่องข้าวจ ากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งระบบการจัดเก็บข้าวต้นทุนการผลิต การเพาะปลูก การแปรรูป การส่งเสริมการตลาด และรักษาเสถียรภาพข้าวราคาข้าวเปลือก เพื่อช่วยให้ชาวนามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจากใกล้ถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวนาปีฤดูผลิต 57/58 เบื้องต้น จะคัดเลือกผู้ที่มีความรู้แ ละความชำนาญด้านข้าวโดยตรง“ที่ผ่านมา แม้ว่ามิสเตอร์ข้าวเกิดขึ้นแล้ว และก็ได้ตายไปแล้วเ พราะส่วนหนึ่งมาจากระบบการบริหารจัดการไม่ค่อยดีมาก ดังนั้น ท่านรัฐมนตรีบอกว่า แม้ในอดีตมิสเตอร์ข้าวมีแล้ว และตายแล้ว แต่ก็เกิดใหม่ได้ ซึ่งครั้งคงต้องมีการบริหารจัดการให้ดีขึ้น โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเรื่องของเร่งด่วน ที่ต้องดำเนินการ คือช่วยแก้ปัญหาราคาข้าวเปลือก และดูแลด้านการตลาด เบื้องต้น รมว.พาณิชย์ มีเป้าหมายไม่ให้ราคาต่ำกว่า 8,500 บาทต่อตัน โดยปัจจุบันอยู่ที่ 7,500 -8,200 บาทต่อตัน”ขณะเดียวกัน รมว.พาณิชย์ไ ด้ตั้งคณะหารือเกี่ยวกับเรื่องข้าว โดยจะมีการจับมือกับตัวแทนชาวนา5 องค์กร ในการแก้ปัญหาราคาข้าวเชิงรุก ประกอบด้วย ตัวแทนชาวนา 5 องค์กรประกอบด้วย สมาคมชาวนาไทย สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยสมาคมส่งเสริมชาวนาไทยสมาคมเครือข่ายชาวนาไทย และ เครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อหารือในการกำหนดมาตรการช่วยเหลือชาวนา ในลักษณะการป้องกันเชิงรุก ก่อนที่จะเกิดปัญหา โดยเฉพาะในเรื่องการตลาด และระดับราคาข้าวที่เกษตรกร จะขายได้อย่างเหมาะสม โดยจะมีการประชุม 2 สัปดาห์ต่อครั้ง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พาณิชย์ฟื้นชีพ”มิสเตอร์ข้าว”

Posts related