อาเซียนคอนเน็ค  สำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้ากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศด้วยความร่วมมือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดงานสัมมนาเรื่อง “ASEAN Connectivity” ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2557 เวลา 08.00-16.00 น. ห้องอโนมา 1-2 โรงเเรมอโนมาราชประสงค์ ผู้สนใจเข้าร่วมงานกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มเข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อยืนยันการลงทะเบียนล่วงหน้าภายในวันที่ 17 มกราคม 2557 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2507-7194 หรือ 0-2507-7629 เเละ 0-2507-7376 ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ธุรกิจขนส่งทางถนนปี  2557 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุการขนส่งสินค้าภายในประเทศไทยยังคงพึ่งพาการขนส่งทางบกเป็นหลักโดยเฉพาะการขนส่งทางถนนซึ่งมีสัดส่วนกว่าร้อยละ 81.9 ของการขนส่งภายในประเทศทั้งหมดจึงนับว่ามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยช่วยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายทรัพยากรในกระบวนการผลิตและขนส่งสินค้าเพื่อกระจายไปยังภูมิภาคต่าง ๆ และไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยการขนส่งทางถนนที่สำคัญของไทยได้แก่ การขนส่งสินค้าเกษตรการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคและการขนส่งสินค้าวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น แม้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอาจยังคงมีทิศทางชะลอตัวแต่สำหรับภาพรวมของธุรกิจขนส่งทางถนนในปี  2557 คาดว่าจะเติบโตตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กระจายตัวออกสู่ภูมิภาคมากขึ้นโดยมีปัจจัยหนุน ได้แก่ การขยายการลงทุนของภาคเอกชนไปยังภูมิภาค การเติบโตของการค้าชายแดนและผ่านแดนและการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 อย่างไรก็ดียังคงมีความท้าทายที่ผู้ประกอบการไทยยังคงต้องเผชิญอยู่อาทิ ต้นทุนการประกอบการธุรกิจทางถนนในปีหน้าที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเช่น ราคาเชื้อเพลิงการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและกรอบความร่วมมือในการขนส่งระหว่างประเทศอาเซียนเป็นไปอย่างล่าช้า เป็นต้น โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือจีดีพีในภาคขนส่งและโลจิสติกส์ทางถนน (ณ ราคาปีปัจจุบัน) ในปี 2557 จะมีมูลค่า 257,900-263,800 ล้านบาท โดยขยายตัวร้อยละ 5.1-7.5 จากปี 2556 ที่มีมูลค่าประมาณ 245,400 ล้านบาท.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ภาษาเดียวกัน วันที่ 15 มกราคม 2557

Posts related