เตรียมความพร้อมสู่เออีซี ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในหัวข้อ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนŽ โดยมี รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธาน รศ.ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด เพิ่มศักยภาพท่องเที่ยวไทย วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แถลงจัดงานสมั มนา “ทิศทางการท่องเที่ยวไทยการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Tourism Competitivenessunder the AEC: A Future Direction for Thai TourismIndustry)ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการจัดตั้งศูนย์บรหิ ารจดั การความรู้ (Tourism Knowledge Management Center)เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พร้อมเปิดตัวศูนย์ข้อมูลบริหารจัดการความรู้ (Tourism Knowledge ManagementCenter) หรือศูนย์ข้อมูล (website) ที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเสรีบริการท่องเที่ยวภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ซึ่งศูนย์บริหารจัดการความรู้ (website) นี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ แผนพัฒนาบริการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเปิดเสรีบริการท่องเที่ยว พ.ศ. 2555-2560 ของกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเท่ยี วและกีฬา ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน2556 เวลา 10.30–11.30 น. ห้อง Library โรงแรมดุสิตธานี ก้าวต่อไปของนักลงทุนไทย สำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดงานสัมมนาเรื่อง  Future Trenda and Next Move for Thai EntrepreneurŽ ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องควีนปาร์ค 2-3 ชั้น 2 โรงเเรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22 กทม. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2507-7243, 0-2507-7629 เเละ 0-2507-7376.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ภาษาเดียวกัน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556

Posts related