มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ โจทย์ใหญ่สำคัญของการก้าวไปสู่ศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) คือการพัฒนางานด้านมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ จึงได้มีการพัฒนามาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสุขภาพ Health Level Seven (HL7) เพื่อเป็นมาตรฐานในการบริหารจัดการการรับส่งข้อมูล ปัจจุบันมีประเทศที่นำมาตรฐาน HL7 ไปใช้และเข้าร่วมเป็นสมาชิกมากกว่า 55 ประเทศทั่วโลก โดยประเทศหลักที่มีบทบาทในการประยุกต์ใช้และส่งเสริมเผยแพร่ ได้แก่ ประเทศแคนาดาและประเทศฟินแลนด์ นอกจากนี้ยังมีสหรัฐอเมริกา เยอรมนี สเปน อิตาลี เนเธอร์แลนด์ ปากีสถาน อินเดีย เกาหลี เป็นต้น ได้มีการนำมาตรฐาน HL7 มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพของประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยน และจัดเก็บข้อมูลสุขภาพให้มีความราบรื่นและประสิทธิภาพ สำหรับประเทศไทยนั้น สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เตรียมร่วมมือกับศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนการจัดสร้างมาตรฐานข้อมูลสุขภาพในระดับประเทศ ทั้งนี้การมีมาตรฐานด้านข้อมูลสุขภาพที่ใช้ได้จริงในระดับประเทศจะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งจะต้องสร้างความตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญของการมีมาตรฐานสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่ง สพธอ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมถึงยังเป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยให้เป็น Medical Hub ในภูมิภาคอาเซียนต่อไปในอนาคต โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ร่วมจัดงานประชุมสัมมนา เรื่อง “งานประชุมเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภายใต้บริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic Community : AEC) ทุนวิจัยมุ่งเป้า ประจำปี 2555 โดยมีหัวหน้าแผนงาน รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ม.ธรรมศาสตร์, ดร.ณรงค์ ป้อมหลักทอง และ รศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง ม.เชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในงาน ให้กับผู้ที่สนใจทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในวันที่ 31 ต.ค. 56 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมแคทลียา 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ภาษาเดียวกัน วันที่ 30 ตุลาคม 2556

Posts related