นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงฯเตรียมปรับกระบวนการพิจารณาอนุมัติใบอนุญาตประกอบการกิจการ(รง.4) ใหัมีขั้นตอนการพิจารณาสั้นลง แต่ยังคงปฏิบัติภายใต้กฎหมายของกระทรวงฯ ที่ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมไทยและเตรียมยกเลิกคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการขนาดใหญ่ ที่มีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่มีตนเป็นประธานด้วย เนื่องจากได้วางกรอบ และขั้นตอนการพิจารณาตามกฎหมายไว้เป็นแนวทางให้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.)แล้ว โดยขั้นตอนการปรับลดดังกล่าว จะเสนอให้พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศและรองหัวคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ดูแลฝ่ายงานเศรษฐกิจภายใน1-2วันนี้ สำหรับการลดขั้นตอน ประกอบด้วยลดระยะเวลาการพิจารณารง .4 ให้เหลือไม่เกิน 30วัน จากปัจจุบัน 90 วัน โดยโครงการที่มีการประกอบกิจการไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  เช่น เครื่องนุ่งห่ม และเหลือไม่เกิน 45วัน โดยโครงการลงทุนทั่วไป จากเดิมจะใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน 90 วัน  ซึ่งระยะเวลาที่ลดลงจะมาจากการเปิดให้มีบุคคลที่ 3 เข้าร่วมพิจารณารายละเอียดโครงการด้วย  เบื้องต้นคาดว่า จะมาจากภาคการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.)จะออกประกาศกรมฯแนบท้ายมาตรา9 ของพ.ร.บ.โรงงาน2535 ที่บางกรณีสามารถกำหนดให้มีบุคคลที่3เข้ามามีส่วนในการพิจารณาโครงการ โดยกรอ.แจ้งว่า จะออกประกาศให้ภาคการศึกษาสมัครร่วมเป็นบุคคลที่ 3 ภายในวันที่ 15 มิ.ย. และคาดว่า จะคัดเลือกเสร็จภายในเดือนมิ.ย.นี้ “การลดขั้นตอนพิจารณาจะให้ผู้ประกอบการเดินหน้าขั้นตอนแบบคู่ขนานได้ คือ สามารถยื่นเอกสารขออนุมัติโครงการตามหลักเกณฑ์ทางวิศวกรรมและด้านอื่นพร้อมกับสามารถเปิดรับฟังความเห็นชุมชนรอบพื้นที่โรงงานไปด้วย จากปกติเมื่อยื่นเอกสารขออนุญาตแล้วจะต้องส่งมาให้กระทรวงฯพิจารณาจากนั้นจึงจะกลับไปปฏิบัติขั้นตอนรับฟังความเห็น  ทำให้ใช้เวลาเพิ่มขึ้น” นอกจากนี้ได้สั่งการให้กรอ.และอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบโครงการที่ขออนุมัติรง.4ว่ายังตกค้างอยู่ในพื้นที่จังหวัดใด หรือขั้นตอนใดบ้าง เพราะในส่วนของคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่มีตนเป็นประธานไม่มีโครงการใดค้างอยู่เลย 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ลดขั้นตอนขอใบอนุญาตรง.4

Posts related