วันนี้(15ก.ค.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจกาการะจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเข้ามายืนยันตนและขอดำเนินการขอออกอากาศจำนวน 362 ราย โดยผู้ประกอบการที่สามารถออกอากาศได้นั้นต้องอยู่ใน 3 กลุ่ม ได้แก่1.ผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ใช้เครื่องส่งที่ผ่านการตรวจสอบและเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคฯ 2.ผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ใช้เครื่องส่งที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานทางเทคนิคฯ และ 3.ผู้ที่ได้ยื่นคำขออนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไว้ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงพ.ศ.2555 แล้ว ซึ่งคำขออยู่ในระหว่างการพิจารณา โดย กสทช.จะประกาศรายชื่อวิทยุที่สามารถออกอากาศได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ กสทช.เพื่อให้ผู้ที่รายชื่อไปดำเนินการติดต่อขอออกอากาศได้ในพื้นที่สำนักงาน กสทช.14 เขตร่วมกับกองทัพภาคกำหนดทั้งนี้สำหรับกรณีการใช้ใบเสร็จหรือสลิปหลักฐานการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมพิจารณาคำขออนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงมาใช้ดำเนินการจะสามารถดำเนินการได้เมื่อตรวจสอบแล้ว พบว่ามีการออกใบอนุญาตแล้ว ซึ่งขั้นตอนในการตรวจสอบสำนักงาน กสทช.เขตจะเป็นผู้ลิงค์ข้อมูลตรวจสอบจากสำนักงานกสทช.ส่วนกลางและในส่วนของใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตัวจริงสำนักงานกสทช.ส่วนกลางจะส่งใบอนุญาตฯไปยังสำนักงาน กสทช.เขต ทั้ง14เขต ซึ่งผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงสามารถติดต่อขอรับใบอนุญาตได้จากสำนักงาน กสทช.เขตในพื้นที่ที่สถานีฯ ตั้งอยู่โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามาติดต่อขอรับที่สำนักงาน กสทช.ส่วนกลาง“สำนักงาน กสทช.ขอย้ำเตือนไปยังผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงว่าหากยังไม่มีชื่อในประกาศรายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงที่มีสิทธิออกอากาศได้ของสำนักงานกสทช.แล้วทำการออกอากาศถือว่ามีความผิดตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้เพิกถอนการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและให้ยุติการออกอากาศทันที จึงขอเตือนสถานีวิทยุกระจายเสียงว่าอย่าเพิ่งดำเนินการใดๆจนกว่าสถานีของท่านจะมีชื่อประกาศเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงที่มีสิทธิออกอากาศได้บนหน้าเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. และสำหรับสถานีฯที่ได้รับอนุญาตให้ออกอากาศได้แล้วขอให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสำนักงาน กสทช.โดยเคร่งครัดหากฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 3 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และสำนักงานกสทช.จะยึดใบอนุญาตและไม่ออกใบอนุญาตให้ใหม่”นายฐากร กล่าว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : วิทยุชุมชนเข้าเกณฑ์ออกอากาศได้แล้ว 362 สถานี

Posts related