ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 6 พ.ค.ที่ผ่านมา น.ส.ประพีร์ อังกินันทน์ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในฐานะรักษาการแทนผู้ว่าการ สตง.ได้ลงนามออกหนังสือด่วนที่สุด ฉบับที่ ตผ 0012/1686 ถึงนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 2 ก.พ.57 ว่า ที่ผ่านมา สตง.ได้เคยแสดงความกังวลและห่วงใยต่อการใช้งบประมาณแผ่นดินในการจัดเลือกตั้งทั่วไป วงเงิน 3,885 ล้านบาท ว่ามีความเสี่ยงสูงภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในการจัดการเลือกตั้ง ส่งผลให้เกิดความสูญเปล่า ซึ่ง สตง.ได้มีการพิจารณาแล้วว่า การดำเนินงานในกรณีดังกล่าวเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยไม่ชอบด้วยเหตุผลและก่อให้เกิดความเสียหาย ย่อมเข้าข่ายเป็นการกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งจะต้องหาผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ การใช้งบประมาณแผ่นดินในการจัดการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 ก.พ.ที่ผ่านมา มีการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบ (ศรส.) ตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในระหว่างการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งภายหลังเป็นศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจนถึงปัจจุบัน ทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง (กกต.) และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่สนับสนุนงานของ กกต. จำนวน 18 หน่วย เกิดความสูญเปล่า “การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินวงเงิน 3,885 ล้านบาท มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดความสูญเปล่า ไม่ประหยัด ไม่เกิดประโยชน์ที่คุ้มค่า เนื่องจากการใช้งบประมาณไม่ได้ผลตามเป้าหมายของการเลือกตั้ง เพราะศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยว่าการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 2 ก.พ.ที่ผ่านมา ไม่สามารถจัดให้มีการเลือกตั้งได้ สำหรับ 28 เขตเลือกตั้ง ซึ่งยังไม่เคยมีการรับสมัครหรือการเลือกตั้งมาก่อน ถือว่าในวันดังกล่าว ไม่ได้เป็นวันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร จึงเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบตามรัฐธรรมนูญ” ทั้งนี้ หากจะใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินเพื่อดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งต่อไป รัฐบาลและหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องกำหนดมาตรการ หรือวิธีการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่า การเลือกตั้งจะบรรลุวัตถุประสงค์ หากรัฐบาลไม่สามารถควบคุมหรือกำหนดให้มีการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวเหมือนเช่นที่ผ่านมาจนส่งผลให้การเลือกตั้งไม่สำเร็จตามวัตถุประสงค์ รัฐบาลจะต้องรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และหากผลเป็นประการใดโปรดแจ้งให้ สตง. ทราบ เพื่อประกอบการตรวจสอบตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สตง.ร่อนหนังสือจี้ยิ่งลักษณ์รับผิดชอบ

Posts related