น.ส.จุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า สบน.กำลังออกพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ 57 แบบไร้ใบตราสารวงเงินรวม 30,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 รุ่นอายุ คือ รุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 4.25% ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 4.75% ต่อปี เพื่อให้ประชาชนรายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินออมที่มีคุณภาพและสามารถออมเงินได้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ สบน.นำพาประชาชนเข้าสู่สังคมแห่งการออม “ผ่านมา สบน.ยังออกพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นอายุ 3ปี อัตราดอกเบี้ยที่ 3.25% ต่อปี จำหน่ายเป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค.- 29 ส.ค.57 โดยปัจจุบันคงเหลือวงเงินจำหน่ายที่ 1,950 ล้านบาท ซึ่งจะจำหน่ายควบคู่ไปกับการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 7 ปี และ 10 ปี ทำให้เดือนก.ค.นี้ ประชาชนผู้สนใจสามารถเลือกลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ได้ 3 รุ่นอายุ คือ รุ่นอายุ 3 ปี 7 ปี และ 10 ปี” ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจซื้อพันธบัตรออมทรัพย์สามารถทำรายการซื้อพันธบัตรดังกล่าว ผ่านเคาน์เตอร์ ทุกสาขาและเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม) ของธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่งได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 15-25 ก.ค.นี้ ขณะเดียวกัน สบน.ได้แบ่งการจำหน่ายออกเป็น 3 ช่วง ประกอบด้วย วันที่ 15 – 16 ก.ค. 57 กลุ่มผู้ซื้ออายุ 60 ปีขึ้นไป วงเงินซื้อต่อรายขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท, และวันที่ 17-20 ก.ค.57 ประชาชนทั่วไปและผู้มีสิทธิ์ซื้อ วงเงินซื้อต่อรายขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท และวันที่ 21-25 ก.ค.57 ประชาชนทั่วไปและผู้มีสิทธิ์ซื้อ วงเงินซื้อต่อรายขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่จำกัดวงเงิน นอกจากนี้ สบน. ได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยฯ และธนาคารกสิกรไทยฯ ในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทยฯ เปิดช่องทางการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยผู้มีสิทธิ์ซื้อสามารถทำรายการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ได้ที่ www.ktbnetbank.com  และธนาคารกสิกรไทยฯ เปิดช่องทางการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่น โดยผู้มีสิทธิ์ซื้อสามารถทำรายการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์เพื่อมอบให้แก่บุคคลอื่นได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยฯ ทุกสาขา อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ แบบไร้ใบตราสารรายใหม่ที่ไม่เคยลงทะเบียนข้อมูลและเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์สำหรับพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังแบบไร้ใบตราสารมาก่อน สามารถลงทะเบียนและเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ธนาคารตัวแทนจำหน่ายได้ทั้ง 4 แห่ง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สบน.ลุยออกพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ

Posts related