รายงานข่าวจากกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมฯได้วางแผนเตรียมความพร้อมการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไว้ล่วงหน้าแล้วทั้งการปรับปรุงโปรแกรมระบบงานคืนภาษี การอบรมซักซ้อมแนวปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องทั้งกระบวนงานโดยขอให้ผู้เสียภาษีมั่นใจได้ว่าจะได้รับการพิจารณาคืนภาษีโดยเร็วเหมือนเดิมหากเอกสารถูกต้องครบถ้วน “การปรับลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและมีการขยายขั้นจากเดิม 5 ขั้นอัตราเป็น 7ขั้นอัตราทำให้มีจำนวนผู้เสียภาษีที่ได้รับประโยชน์จากการคืนภาษีมากขึ้นกว่าทุกปี รวมทั้งปัจจุบันได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองมีการปิดล้อมหน่วยงานสรรพากรหลายแห่งทำให้ผู้เสียภาษีเกิดความกังวลใจในการคืนภาษีของกรมสรรพากรที่อาจเกิดปัญหาขึ้น” ทั้งนี้ กรมฯขอเชิญชวนผู้เสียภาษีใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภ.ง.ด.90และ ภ.ง.ด.91 ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์www.rd.go.th ซึ่งใช้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งจากข้อมูลการยื่นแบบฯภ.ง.ด.90 และภ.ง.ด.91 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.57 ถึงปัจจุบัน มีผู้ยื่นแบบฯ ทั้งหมดจำนวน 1.150ล้านราย แบ่งเป็นแบบที่ยื่นทางอินเทอร์เน็ต 929,678รายยื่นที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา 215,301ราย และผ่านธนาคารกรุงไทย 5,174 รายมีแบบที่ขอคืนจำนวน 689,042รายโดยกรมสรรพากรดำเนินการตรวจสอบและส่งเช็คคืนภาษีให้แล้ว295,147 รายและเร่งดำเนินการพิจารณาคืนภาษีในส่วนที่เหลือโดยเร็วต่อไป อย่างไรก็ตาม กรมฯขอเน้นย้ำให้ผู้ที่จะยื่นแบบยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90และภ.ง.ด.91ให้เตรียมเอกสารและตรวจสอบสิทธิยกเว้นและลดหย่อนให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อลดความผิดพลาดและล่าช้าในการคืนภาษีหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์บริการข้อมูลสรรพากรหมายเลขโทรศัพท์ 1161 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สรรพากรพร้อมคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

Posts related