เมื่อวันที่ 6 พ.ย. รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เสนอมาตรการกระตุ้นการส่งออกในช่วงที่เหลือของปี 56 ให้ที่ประชุมครม.พิจารณา หลังจากได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (กรอ.ภูมิภาค) ที่จังหวัดลพบุรี โดยมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม ไปเจรจากับนักลงทุนรายใหญ่ กำหนดเงื่อนไขทางภาษีและการเงินชักจูงให้ผู้ประกอบการเพิ่มยอดการผลิตฮาร์ดดิสก์ในประเทศไทย เพราะที่ผ่านมาผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวได้รับผลกระทบจากยอดการส่งออกที่ลดลง ขณะเดียวกันยังให้ไปกำหนดมาตรการจูงใจให้ผู้ประกอบการลงทุนผลิตสินค้าทดแทนที่มีเทคโนโลยีล่าสุดในประเทศไทยด้วย ทั้งนี้สศช.ได้กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการคลังร่วมพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีเพื่อการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และพิจารณาหามาตรการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงหาแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตที่เคยได้รับส่งเสริมการลงทุนไปในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาการสร้างศูนย์กระจายสินค้าโดยจับคู่ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ และจัดกิจกรรมการตลาด เช่น งานแสดงเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทยตามจังหวัดชายแดนไทย รวมทั้งเจรจาขอนำรายการเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านออกจากขอบเขตรายการสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ ขณะเดียวกันยังกำหนดแนวทางอื่น เพื่อกระตุ้นการส่งออก เช่น ให้กระทรวงพาณิชย์เร่งระบายข้าวทุกช่องทางและเจรจาโดยตรงกับผู้ซื้อรายใหญ่ในต่างประเทศ รวมทั้งจัดทำข้าวถุงเพื่อช่วยลดค่าครองชีพของประชาชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำมาตรการลดต้นทุนการผลิตและส่งเสริมการปลูกข้าวคุณภาพดีและปลอดสารพิษ รวมทั้งประสานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อศึกษาวิธีแปรรูปข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ยังให้กระทรวงพาณิชย์ให้พิจารณาส่งออกน้ำตาลไปยังตลาดที่มีแนวโน้มการเติบโตของอุปสงค์น้ำตาล โดยเฉพาะอินเดีย แอลจีเรีย และมาเลเซีย และให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาแก้ไขปัญหาอ้อยและน้ำตาลในภาพรวมอย่างเป็นระบบ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตอ้อย ,ให้กระทรวงพลังงานประสานงานกับผู้ผลิตน้ำมันเพื่อศึกษาและประมาณการกำลังการผลิตที่เหมาะสม โดยเฉพาะการผลิตเพื่อส่งออก นอกจากนี้ได้มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณายกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมสงเคราะห์ยางพารา (เงินเซส) ชั่วคราว และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการเพิ่มอุปสงค์ยางพารา ส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศ และลดอุปทานยางพาราอย่างเป็นระบบ รวมทั้งประสานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อหาแนวทางนำยางในสต็อกไปเพิ่มมูลค่า และให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจให้กับผู้ซื้อยางในประเทศ และให้กระทรวงอุตสาหกรรมส่งเสริมการแปรรูปยางแท่งและน้ำยางข้นเป็นยางแผ่นผสม.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สศช.แนะกู้ส่งออกโค้งสุดท้ายของปี

Posts related